Cíle studijního programu

Studium oboru je určeno pro zájemce o prohloubení znalostí ústavního práva a s ním souvisejícího oboru státovědy. Ústavní právo seznamuje studenty s místem ústavního práva v systému práva (pojem, předmět, prameny), s teorií ústavy a hodnotami, na kterých je založena, s ústavními základy státní formy (územní organizace, státní režim, státní moc), právního řádu a systému práva (tvorba práva, právní předpisy, publikace právních předpisů, vztah ústavního, mezinárodního a nadnárodního práva, ústavní základy výkladu práva), s právní regulací státní moci a její organizací (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti, volby), se základy vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců). Důkladné zvládnutí ústavního práva ČR předpokládá podrobnou znalost státovědy a politologie jako obecného základu. Společným jmenovatelem doktorského studia v oboru ústavního práva je osvojení metod vědecké práce, jakož i kritického právního myšlení při rozboru praktických problémů ústavního práva z hlediska legislativy a judikatury v ČR i dalších státech.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium oboru je určeno pro zájemce o prohloubení znalostí ústavního práva a s ním souvisejícího oboru státovědy. Ústavní právo seznamuje studenty s místem ústavního práva v systému práva (pojem, předmět, prameny), s teorií ústavy a hodnotami, na kterých je založena, s ústavními základy státní formy (územní organizace, státní režim, státní moc), právního řádu a systému práva (tvorba práva, právní předpisy, publikace právních předpisů, vztah ústavního, mezinárodního a nadnárodního práva, ústavní základy výkladu práva), s právní regulací státní moci a její organizací (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti, volby), se základy vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců). Důkladné zvládnutí ústavního práva ČR předpokládá podrobnou znalost státovědy a politologie jako obecného základu. Společným jmenovatelem doktorského studia v oboru ústavního práva je osvojení metod vědecké práce, jakož i kritického právního myšlení při rozboru praktických problémů ústavního práva z hlediska legislativy a judikatury v ČR i dalších státech.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se v ústavním právu a státovědě, relevantní literatuře a judikatuře a schopnost jejich dalšího zpracování a interpretace.
  • Vyhodnotit současné trendy v oboru ústavního práva a státovědy, a zejména pak v jeho dílčí oblasti, v níž bude absolvent připravovat svou disertační práci.
  • Utřídit a sepsat získané údaje, interpretovat dosažené výsledky, prezentovat své poznatky a obhájit je na příslušném fóru.
  • Srovnat jednotlivé specifické metody analýzy práva a porozumět jejich používání.
  • Rozvíjet, vyhodnocovat a koncipovat teorie, koncepty a metody při multidisciplinárním zkoumání práva.
  • Vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu se mohou uplatnit primárně jako akademičtí či vědečtí pracovníci (post-docs) na vysokých školách v ČR a též na srovnatelných pozicích v zahraničí.

  Program poskytuje rovněž kompetence využitelné i mimo akademickou sféru na pozicích, které vyžadují vhled do ústavněprávní problematiky se srovnávacím přesahem (analytická oddělení soudů, vládních a jiných veřejných orgánů, mezinárodní advokátní kanceláře, orgány EU či Rady Evropy).

  Absolventi programu, kteří získali magisterské vzdělání v neprávnickém programu popřípadě v programu zaměřeném na jiné právo než české, nezískají studiem v tomto programu vzdělání potřebné pro přístup do tradičních právnických profesí (advokát, notář, soudce apod.) vykonávaných v ČR.

 • Praxe

  Studijní program nepočítá s praxí jako se součástí studijního plánu.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Obsahové a formální náležitosti kvalifikačních prací odevzdávaných ve stávajících doktorských studijních programech jsou upraveny usnesením oborové rady ze dne 27. 6. 2014. Text tohoto usnesení je dostupný na webových stránkách fakulty:

  Po udělení akreditace a jmenování oborové rady pro nově připravovaný doktorský program přijme nově jmenovaná oborová rada vlastní rozhodnutí, jež bude obsahově vycházet z výše citovaného dokumentu.

Základní údaje

Zkratka
USPS_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

7
počet aktivních studentů

Právnická fakulta
Program zajišťuje