Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. – Tomáš Garrigue Masaryk

Představení studijního programu

Rozhodujete se o svém budoucím profesním zaměření? Chcete si zvolit povolání s vysokým celospolečenským uznáním a zaručeným uplatněním v praxi? Rádi byste se věnovali práci, která stimuluje celoživotní rozvoj vaší osobnosti? Staňte se učiteli na základní škole!

Zaměření na občanskou výchovu vás provede širokým spektrem společenských věd (filosofií, etikou, politologií, mezinárodními vztahy, sociologií, právem…), které vám pomohou posilovat formování vlastních úsudků a dovednosti kritického myšlení. A to jsou schopnosti, které vám rozhodně zajistí výhodu v našem komplikovaném světě. K těmto schopnostem navíc můžete dovést i vaše budoucí žáky.

Studovat budete v Brně. Nabízíme však i možnost na jistou dobu změnit město, učitele a spolužáky využitím projektu Erasmus a studovat např. ve Švédsku, Řecku, Španělsku a dalších zemích.

Pokud se rozhodnete vstoupit na půdu naší katedry, budete zajisté překvapeni způsoby, jak prožít studentská léta. Mezi těmi netradičními vyniká studentská iniciativa CIVITAS, která pořádá tematické akce nejen pro studenty našeho programu. Tyto akce studentské iniciativy CIVITAS odkrývají mj. zajímavosti z vojenské historie i současnosti (např. beseda s veteránem z mise v Afghánistánu, pobyt v protiatomovém krytu) a přibližují aktuální dění v různých zemích Evropy i zámoří (např. beseda o zákulisí voleb prezidenta USA).

Je pravděpodobné, že si položíte otázku: „Nemohu se po absolvování tak pestrého a širokého zaměření následného magisterského studia uplatnit i v jiných profesích?“ Po absolvování magisterského studia učitelství občanské výchovy můžete být učiteli na základní škole, ale máte možnost pracovat i jako instruktoři ve střediscích volného času nebo sdruženích či orgánech Evropské unie zabývajících se výchovou. Naši absolventi našli uplatnění i v médiích.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Komunikujete rádi s lidmi ve svém okolí?

 • Zajímáte se o dění ve společnosti a chcete ho pochopit?

 • Máte zájem o vlastní podíl na výchově budoucích svobodných občanů, obdařených vlastními úsudky a schopností kritického myšlení (např. ve vztahu k mediálním sdělením)?

Pokud odpovíte kladně na většinu otázek, neváhejte a podejte si přihlášku ke studiu učitelství občanské výchovy! Pro navazující magisterské studium Učitelství občanské výchovy pro základní školy je vhodné absolutorium bakalářského studia Občanská výchova a základy společenských věd zaměřené na vzdělávání.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Základním cílem navazujícího magisterského studijního programu je příprava učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího předmětu – Občanská výchova (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a společnost vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studium proto poskytuje studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru občanské výchovy a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství. Cílem studia je připravit absolventy na výkon profese učitele občanské výchovy na základních školách, rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky ze společenskovědních disciplín, které absolventi využijí ve své učitelské praxi. Neméně důležitým cílem je vybavit absolventy znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich občanské zapojení v životě demokratické společnosti. Absolvent získává komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti Učitelství občanské výchovy pro ZŠ. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech ze souboru společenskovědních disciplín. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna získanými didaktickými znalostmi obsahu spojeného s výukou občanské výchovy na základních školách a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

  Studiem navazujícího magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi učitele základní, popřípadě střední školy. Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech ze svých aprobačních oborů (znalosti obsahu). Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho oborově-didaktickými (didaktické znalosti obsahu) a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

  Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • plánovat vyučovací hodiny za použití kombinace různých metod a forem výuky;
  • aplikovat získané znalosti a dovednosti do výuky občanské výchovy na základních školách;
  • pochopit, interpretovat a kriticky posuzovat texty ze sociálních věd;
  • začleňovat moderní přístupy (projektové vyučování, problémové učení);
  • vytvořit obecný obraz společnosti a porozumět lidské roli ve společnosti  (z historického a zejména současného pohledu) na základě získaných znalostí v oblasti společenských věd;
  • plánovat, realizovat a reflektovat vlastní výuku v odpovídající úrovni stanovených profesních kompetencí;
  • používat základní odbornou terminologii a informační zdroje pedagogické a školní psychologie při popisu, analýze, interpretaci a zhodnocení typických výukových situací i při popisu edukačního prostředí školy,
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi a získávat data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta a data pro práci se skupinou, třídním kolektivem. Výsledky vhodným způsobem komunikovat s žáky, vyučujícími.
  • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání na úrovní kultury, politiky a praxe školy; vytvářet inkluzivní prostředí ve školní třídě, individualizace a diferenciace ve výuce;
  • popsat a vysvětlit na konkrétním příkladu ze svého portfolia individuálně specifické procesy učení;
  • reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě a cíleně využívat reflexi a sebereflexi jako nástroj profesního učení, pojmenovává silné a slabé stránky svého profesního výkonu, způsob jejich dosažení.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu Učitelství občanské výchovy pro základní školy mohou pracovat jako učitelé občanské výchovy na základní škole, instruktoři v centrech volného času, odborní pracovníci ve státní správě, v nevládních organizacích a v soukromém sektoru se specializací na spolupráci s orgány Evropské unie.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel druhého stupně základní školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe jsou u navazujícího magisterského studijního programu Učitelství občanské výchovy pro základní školy koncipovány jako ucelený a gradující systém s důrazem na propojení s teorií a na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele. Cílem učitelských praxí je osvojení si profesních kompetencí nezbytných při každodenní práci učitele, seznámení se s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb a postupné přebírání odpovědnosti za plánování, realizaci a evaluaci výuky.

  Během praxe studenti získávají reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele. Praxe tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů. V navazujících magisterských programech se jedná o předměty učitelská praxe 1 (1. semestr), učitelská praxe 2 (2. semestr) učitelská praxe 3 (3. semestr), na které navazuje předmět seminář k učitelské praxi. Seminář k učitelské praxi si studenti zapisují během studia dvakrát (v prvním a druhém semestru).

  Cílem reflexe je poskytnout studentům prostor pro sdílení a reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebe-reflektivní dovednosti. Systém praxí je pravidelně evaluován pomocí uzavřených i otevřených otázek jak studenty, tak i provázejícími učiteli. Evaluovány jsou také reflektivní semináře.

   Je potřeba počítat s tím, že praxe je v navazujícím magisterském studiu časově náročná. V celkovém součtu jde o 360 hodin praxe (u dvouoborových studentů jde o 180 hodin na každém oboru) rozložených do tří semestrů – v každém z těchto semestrů musí student strávit 80 hodin přímo ve škole (2x40 hodin u dvouoborových studentů), kde praxi vykonává. Praxi nemusíte absolvovat v případě, že jste v době nástupu do studia nebo dříve (max. před pěti lety) byli zaměstnáni jako učitelé na základní škole, kde jste vyučovali obor, který hodláte na PdF MU studovat. Bližší informace najdete zde.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 117 000 - 200 000 znaků včetně mezer, tj. 65 – 80 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU. Student/ka:

  prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi magisterského studia Učitelství občanské výchovy pro základní školy mohou pokračovat v doktorském studiu na Katedře pedagogiky PdF MU ve studijním programu Pedagogika. Toto doktorské studium připravuje studenty na vědeckou práci v pedagogických vědách. Absolventi získají schopnosti připravit projekt výzkumu a realizovat jej s využitím adekvátních výzkumných metod a technik. Uvedený projekt může směřovat m. j. i do oblasti výchovy k občanství.

Základní údaje

Zkratka
N-OV2
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

75
počet aktivních studentů
51
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje