Studijní program Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol si klade za cíl připravit učitele pro kvalifikovanou výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Představení studijního programu

Cílem studijního programu je příprava učitelů pro výuku a speciálně pedagogickou a poradenskou činnost u žáků se speciálními vzdělávacími potřebamihlavním i speciálním vzdělávacím proudu se zohledněním jednotlivých druhů znevýhodnění. Čeká vás teoretická výuka s praktickými ukázkami a příklady na základě aktuálních výzkumných poznatků.

Budete využívat inovativní formy výuky - prezentace, videa s komentářem, e-learningové kurzy, myšlenkové mapy, brainstorming nebo samostudium pomocí tutoriálů a odborných materiálů. Klademe důraz na reflexi a sebereflexi. Budete mít možnost nahlédnout i do mezinárodního kontextu speciální a inkluzivní pedagogiky a prohloubit své jazykové dovednosti. Nabízíme předměty, které vás seznámí se zahraničními zkušenostmi z praxe, či přímo studijní pobyty na spolupracujících zahraničních univerzitách.

Výhodou absolvování studia je vaše plná kvalifikace k výkonu profese učitele ve školách obou vzdělávacích proudů – hlavního i speciálního. Na konci studia budete vybaveni znalostmi všeobecnými (společný základ), odbornými a speciálními (speciálně pedagogický základ, obory speciální pedagogiky).

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?

 • Jste komunikativní?

 • Máte schopnost samostatného rozhodování?

 • Jste schopni pracovat v týmu?

 • Jste ochotni se i po ukončení studia nadále vzdělávat?

 • Zajímají vás současné trendy při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Speciální pedagogika pro učitele základní a střední školy (minor, maior) si klade za cíl připravit učitele pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (hlavního i speciálního vzdělávacího proudu). Program se realizuje v prezenční a kombinované formě.

  Obsahem studia je kurz oborové didaktiky s rozšiřujícími doplňujícími disciplínami programu. Studijní program Speciální pedagogika pro učitele základní a střední školy se skládá z povinných předmětů kombinujících obory speciální pedagogiky: Výuka žáků se SVP I – narušená komunikační schopnost a specifické poruchy učení; Výuka žáků se SVP II – poruchy chování a mentální postižení; Výuka žáků se SVP III – sluchové, zrakové a tělesné postižení.

  Program má přímou návaznost na bakalářský studijní program Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (obsahující major a minor).

  Rovnocennou součástí studia jsou pedagogicko-psychologické předměty, které dávají teoretický základ oborové didaktice s propojením s učitelskou profesní praxí na základních a středních školách.

  Studiem navazujícího magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických, speciálněpedagogických a psychologických poznatků v praxi učitele základní/střední školy. Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele ve školách hlavního i speciálních proudu vzdělávání. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech ze svých aprobačních oborů (znalosti obsahu) a na speciálněpedagogických kompetencích. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho oborově-didaktickými (didaktické znalosti obsahu) a širšími obecnými pedagogickými, psychologickými a speciálněpedagogickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci se žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vhodně používat široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky v didaktice společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • aplikovat znalosti a dovednosti z oboru, provádět speciálněpedagogickou diagnostiku a aplikovat metody intervence, orientovat se v intervenčních a terapeutických přístupech;
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do jejich výuky (individuální přístup i práce se skupinou), je schopen vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření u žáků se SVP;
  • ovládat strategie výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni speciálního pedagoga (speciálně pedagogická diagnostika, individuální vzdělávací plán, intervence, práce s jednotlivcem i se skupinou);
  • metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu; orientovat se v problematice speciálně pedagogického výzkumu a získané poznatky využít;
  • plánovat, realizovat a reflektovat vlastní výuku v odpovídající úrovni stanovených profesních kompetencí;
  • používat základní odbornou terminologii a informační zdroje pedagogické a školní psychologie při popisu, analýze, interpretaci a zhodnocení typických výukových situací i při popisu edukačního prostředí školy, na níž absolvoval učitelskou praxi;
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi a získávat data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta a data pro práci se skupinou, třídním kolektivem. Výsledky vhodným způsobem komunikovat s žáky, vyučujícími, apod.;
  • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání na úrovní kultury, politiky a praxe školy;
  • vytvářet inkluzivní prostředí ve školní třídě, aplikovat strategie individualizace a diferenciace ve výuce;
  • popsat a vysvětlit na konkrétním příkladu ze svého portfolia individuálně specifické procesy učení;
  • reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě a cíleně využívat reflexi a sebereflexi jako nástroj profesního učení: kriticky nahlíží vlastní postoje k edukaci a posuzuje své jednání v roli učitele.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování studia se budete orientovat v intervenčních a terapeutických přístupech, budete schopni provádět speciálně pedagogickou diagnostiku, plánovat, realizovat a reflektovat vlastní výuku a nabydete další dovedností, díky nimž najdete uplatnění na základních a středních školách nebo v intervenčních třídách střediska výchovné péče. Díky obecnosti a kombinační šíři oborů budete mít předpoklady pro práci v řadě dalších profesí, jako je státní správa, firemní management a další.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Díky praxím se dostanete do kontaktu se vzdělávací realitou ve školách a začnete s vaší profesní socializací. Praxe jsou koncipovány jako ucelený a gradující systém navazující na teoretickou část výuky s důrazem na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Specifické cíle kvalifikačních prací v oboru Speciální pedagogika pro učitele základní a střední školy:

  Student prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách oboru speciální pedagogika, umí jasně a srozumitelně vymezit téma své práce (výzkumu), popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení, jasně a logicky vytvořit název práce.

  Student dovede pracovat s adekvátními primárními a sekundárními studijními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce. Je schopen/a vést diskusi a polemizovat s autory, vyvozovat vlastní závěry a doporučení.

  Student umí navrhnout vlastní kvantitativní nebo kvalitativní výzkumné šetření, včetně jasného vymezení cílů a volby adekvátních výzkumných metod ve vztahu k charakteru zkoumaného jevu, pracovat s příslušnou metodou, včetně dovednosti analyzovat kvantitativní a kvalitativní data (údaje) a vhodným způsobem je interpretovat a vyvozovat závěry.

  Student prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, je schopen vytvořit odborný text, udržuje logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb.

  Student prokáže schopnost dobře klást otázky a řešit problémy nekonvenčním způsobem, formulovat nové myšlenky a závěry práce, které by přinesly alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, nebo by obohatily (nové) metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické postupy (v oblasti edukace), a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

  Oborové standardy závěrečných prací - speciální pedagogika jsou zpracovány podle Pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 117 000 – 200 000 znaků včetně mezer, tj. 65 – 80 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU. Student/ka:

  - prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  - pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  - prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  - prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Studenti mají možnost dále pokračovat ve čtyřletém doktorském studijním programu Speciální pedagogika.

Základní údaje

Zkratka
N-SP2
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

21
počet aktivních studentů
18
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje