Cíle studijního programu

Cílem studijního programu je poskytnout badatelům mladší generace, případně expertům pro decizní sféru (tj. tvůrcům koncepcí v oblasti jazykového, resp. cizojazyčného vzdělávání atd.) kvalitní vědeckou přípravu, která se opírá o velmi dobré tradice domácího i zahraničního teoretického i empirického bádání relevantního vzhledem k edukační politice a praxi v oblasti cizojazyčného vzdělávání.

Koncepce doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka sleduje i cíle obecnějšího rázu, a to zejména utváření společného teoretického zázemí oborových didaktik jako kvalitativně nového přístupu k (obecně) didaktickému myšlení. Rovněž chce přispět svým dílem k probíhajícím procesům profesionalizace učitelského povolání.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu je poskytnout badatelům mladší generace, případně expertům pro decizní sféru (tj. tvůrcům koncepcí v oblasti jazykového, resp. cizojazyčného vzdělávání atd.) kvalitní vědeckou přípravu, která se opírá o velmi dobré tradice domácího i zahraničního teoretického i empirického bádání relevantního vzhledem k edukační politice a praxi v oblasti cizojazyčného vzdělávání.

  Koncepce doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka sleduje i cíle obecnějšího rázu, a to zejména utváření společného teoretického zázemí oborových didaktik jako kvalitativně nového přístupu k (obecně) didaktickému myšlení. Rovněž chce přispět svým dílem k probíhajícím procesům profesionalizace učitelského povolání.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborově didaktické problémy a trendy na mezinárodní úrovni, tvůrčím způsobem analyzovat, interpretovat a vyhodnocovat nové poznatky a měnící se koncepce ve výuce cizího jazyka;
  • aplikovat získané teoretické poznatky ve výzkumu i edukační praxi;
  • projektovat a realizovat oborově didaktický výzkum, interpretovat a evaluovat jeho výsledky;
  • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě: studiemi v recenzovaných (popř. impaktovaných) časopisech, popř. formou monografie nebo kapitoly v kolektivní monografii, referáty na tuzemských i zahraničních konferencích;
  • reprezentovat svůj obor v širší interdisciplinární komunitě, ve veřejnosti a popř. v dalších oblastech (např. na jazykově politické úrovni, v edukační praxi apod.).
 • Uplatnění absolventa

  Své uplatnění může absolvent nalézt jako výzkumný pracovník ve vzdělávacích institucích, vysokoškolský pedagog, konzultant v oblasti jazykového vzdělávání, tvůrce i posuzovatel cizojazyčných učebnic a jiných kurikulárních a didaktických učebních materiálů, tvůrce koncepcí v oblasti jazykového vzdělávání.

 • Praxe

  Součástí studia je povinná pedagogická činnost vykonávaná na vysoké škole, typicky na Pedagogické fakultě MU. Maximální zapojení do výuky je 150 vyučovacích hodin za dobu studia. Nad rámec této pedagogické činnosti může student vykonávat praxi i na základní nebo střední škole, případně může vykonávat jinou pedagogickou činnost (např. tvorba studijních materiálů, příprava výuky, tvorba testů, tvorba elektronických opor).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Jako disertační práce jsou akceptovány originální vědecké – teoretické, metodologické a empiricko-výzkumné práce, případně práce, které vhodným způsobem tato pojetí kombinují.

  a. Teoretické práce zpracovávají vybrané teoretické přístupy k problémům z předmětné oblasti, přičemž prokazují vysoký stupeň abstraktního a analytické myšlení a vhledu.

  b. Metodologické práce analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody a techniky či nástroje a hodnotí jejich přednosti a nedostatky.

  c. Empiricko-výzkumné práce přinášejí konkrétní faktická zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami, přičemž prezentovaná výzkumná zjištění vycházejí z realizovaného empirického šetření, jsou interpretována, diskutována a včleňována do teoretických přístupů a do současného stavu poznání.

  Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem.

Základní údaje

Zkratka
D-DCIJ_ENG
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
2200 €

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje