Poznávejte ruštinu s námi!

Představení studijního programu

Chcete spolu s námi poznat ruštinu? Chcete učit ruštinu na základní škole? Chcete cestovat a používat ruštinu jako dorozumívací jazyk?

Pak vám nabízíme studijní program, který je určen absolventům bakalářského studia rusistického zaměření. Základním cílem vzdělávání v programu Učitelství ruského jazyka pro základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele ruštiny – kreativního, vstřícného, využívajícího moderní výukové prostředky a pomůcky.

V průběhu studia absolvujete tři výukové praxe, seznámíte se s fungováním školy, využijete své znalosti z pedagogiky a psychologie, propojíte teorii a praxi.

Během studia se můžete zapojit do aktuálních projektů, které se na Katedře ruského jazyka a literatury řeší a vyjet na studijní pobyt do zahraničí.

Výuka praktického jazyka probíhá s rodilými mluvčími.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás cizí jazyky?

 • Chcete se naučit rusky na úrovni C1+?

 • Baví vás učit?

 • Chcete učit zajímavě s pomocí moderních technologií?

 • Baví vás cestovat a učit se jazyk?

Kombinovaná forma studia

U nás můžete studovat i v kombinované formě, kdy výuka probíhá prostřednictvím výukových bloků, konzultací a také samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je podpořena řadou interaktivních studijních opor pro samostatnou práci studentů a distanční formu studia.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Tento studijní program je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření. Základním cílem vzdělávání v programu Učitelství ruského jazyka pro základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele ruštiny.

  Studiem navazujícího magisterského stupně získá absolvent pedagogické a psychologické poznatky, které budou využity v praxi učitele pro základní školy. Profesní jednání absolventa bude podmíněno širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů. Studium je založeno na provázanosti teorie a praxe.

  Výuka v kombinované formě studia kombinuje prezenční a distanční formy studia, tj. výuka probíhá prostřednictvím výukových bloků, konzultací a také samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je podpořena řadou studijních opor v elektronické podobě pro samostatnou práci studentů a distanční formu studia.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat mluvený i psaný jazyk nejméně na úrovni C1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • aplikovat všechny získané poznatky do pedagogické praxe;
  • studovat odbornou literaturu na pomezí lingvistiky a lingvodidaktiky a vyvozovat praktické závěry pro svou pedagogickou praxi;
  • vybírat vhodné literárněvědné texty a literární texty pro výuku a pracovat s nimi takovým způsobem, který bude stimulovat zájem žáků a rozvíjet jejich jazykové kompetence i jejich osobnost;
  • plánovat a realizovat vyučování, využívat kombinace různých metod a forem vyučování včetně moderních postupů, informačních technologií a strategií;
  • aplikovat ve výuce ruského jazyka základní specifika práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • profesionálního vývoje založeného na sebereflexi a autonomii;
  • plánovat, realizovat a reflektovat vlastní výuku v odpovídající úrovni stanovených profesních kompetencí;
  • používat základní odbornou terminologii a informační zdroje pedagogické a školní psychologie;
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi a získávat data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta a data pro práci se skupinou, třídním kolektivem
  • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání;
  • vytvářet inkluzivní prostředí ve školní třídě, aplikovat alespoň některé strategie individualizace a diferenciace ve výuce;
  • popsat a vysvětlit na konkrétním příkladu ze svého portfolia individuálně specifické procesy učení.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování studia se z vás stanou plně kvalifikovaní učitelé ruštiny na základních školách a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Dále pak můžete pracovat v jazykových školách, v jazykových kroužcích na základních školách a střediscích volného času nebo například ve vzdělávacích střediscích. Pojďte s námi sdílet své zkušenosti z praxe – s našimi absolventy udržujeme stálý kontakt!

 • Regulovaná povolání
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V prvních třech semestrech studia vás čekají tři učitelské praxe, které tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů, které jsou doplněny reflektivními semináři. Ty vám poskytnou prostor pro sdílení zkušeností a prohloubí znalosti a dovednosti z vykonané výukové praxe.

  Je potřeba počítat s tím, že praxe je v navazujícím magisterském studiu časově náročná. V celkovém součtu jde o 360 hodin praxe (u dvouoborových studentů jde o 180 hodin na každém oboru) rozložených do tří semestrů – v každém z těchto semestrů musí student strávit 80 hodin přímo ve škole (2x40 hodin u dvouoborových studentů), kde praxi vykonává. Praxi nemusíte absolvovat v případě, že jste v době nástupu do studia nebo dříve (max. před pěti lety) byli zaměstnáni jako učitelé na základní škole, kde jste vyučovali obor, který hodláte na PdF MU studovat. Bližší informace najdete zde.

  Pojďte se s námi naučit učit!

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je min. 65 normostran, tj. 117 000 znaků včetně mezer (bez příloh). Dle vlastního odborného zájmu si student zvolí téma závěrečné práce z následujících okruhů: lingvistika, didaktika ruštiny nebo literatura.

  Podrobnější informace a pokyny k vypracování diplomové práce jsou k dispozici na webových stránkách katedry: https://rustina.ped.muni.cz/studium/pokyny-k-vypracovani-zaverecnych-praci-na-krjal.

  Studenti si také mohou zvolit téma z okruhů, které nabízí Katedra pedagogiky: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/.

 • Návaznost na další studijní programy

  V případě zájmu můžete pokračovat v doktorském studiu Didaktika cizího jazyka – ruský jazyk.

Základní údaje

Zkratka
N-RJ2
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

16
počet aktivních studentů
15
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje