« Le véritable enseignement n’est point de te parler mais de te conduire.» Skutečné vzdělávání není něco ti říkat, ale někam tě vést. (Antoine de Saint-Exupéry – Le petit prince / Malý princ)

Představení studijního programu

Chcete se stát učitelem/učitelkou francouzštiny na základní škole? Tak to jste na správné adrese. My vás na tuto profesi dobře připravíme. Zatímco bakalářské studium vám umožnilo široký vhled do praktického jazyka a kultury, v magisterském studiu získáte solidní znalosti v lingvistice, literatuře a zejména v oborové didaktice. Spolu s praxí na školách pak zjistíte, jak funguje dnešní vyučování cizího jazyka.

Výhodou programu je, že všechny předměty jsou vyučovány ve francouzském jazyce, některé z nich přímo rodilými mluvčími.

Proč si máte vybrat studium právě na naší katedře? Proto, že zde najdete osobní přístup, zaměření pro praxi, inovativní vyučovací metody a přednášky zahraničních odborníků. Díky zahraničnímu programu Erasmus+ a univerzitnímu ISEPu můžete absolvovat část studia v zahraničí, na několika prestižních univerzitách ve Francii a dokonce v Kanadě. A to už stojí za to, co myslíte?

Na katedře se můžete zapojit do různých aktivit pro veřejnost (Dny otevřených dveří, Den frankofonie, MjUNI - univerzita pro děti, Noc vědců). Můžete se také začlenit do Studentské oborové rady, vlastní kreativitou obohatit život na katedře a zároveň rozvíjet své profesní kompetence.

Je studium programu pro vás?

Pokud na následující otázky odpovíte kladně, pak neváhejte a podejte si k nám přihlášku:

 • Uvažujete o povolání učitele/učitelky?

 • Vystudovali jste bakalářské studium příslušného nebo příbuzného oboru?

 • Ovládáte francouzský jazyk na úrovni B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky?

 • Přejete si studovat na renomované a moderně vybavené fakultě?

 • Chcete v rámci studia získat zkušenosti v zahraničí?

Kombinovaná forma studia

Jednooborové studium nabízíme i v kombinované formě. Výuka probíhá každý týden obvykle ve čtvrtek (docházku je možné občas nahradit samostudiem s využitím distančních studijních materiálů). Předměty společného základu navštěvujete v pátek nebo v sobotu (přibližně 3x za semestr).

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Hlavním cílem vzdělávání v oboru Učitelství francouzského jazyka pro základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele francouzského jazyka disponujícího solidními vědomostmi a dovednostmi z oboru francouzského jazyka a jeho didaktiky, samostatně se orientujícího v odborné problematice a schopného dalšího sebevzdělávání založeného na sebereflexi. Obsahem navazujícího magisterského stupně je syntéza a prohloubení dosavadních odborných znalostí základních disciplín vědního oboru z hlediska lingvistického, literárního a historického, ale také rozvoj znalostí a dovedností v oborové didaktice francouzského jazyka. Magisterské studium se věnuje prohlubování uvedených poznatků a dovedností a rovněž klade důraz na individuální specializaci každého studenta. Důraz je kladen na získávání aktivních znalostí soudobého jazyka a francouzské a frankofonní kultury stojících na pevném metodologickém základu a na jejich samostatném využití v pedagogické praxi.

  Na rozdíl od filologických a translatologických studií realizovaných na filozofických fakultách a vedle oboru Učitelství pro střední školy je Učitelství francouzského jazyka pro základní školy v rámci Masarykovy univerzity realizováno pouze na její Pedagogické fakultě. Nepochybnou předností absolventů oborů realizovaných na PdF MU je dobře strukturovaný společný základ orientovaný pedagogicko-psychologickým směrem, propojení studia s praxí s dobrým zázemím ve spolupracujících školách i v jiných kulturních institucích a důsledné zaměření na oborovou didaktiku.

  Studiem navazujícího magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi učitele základní, popřípadě střední školy. Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech ze svých aprobačních oborů (znalosti obsahu). Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho oborově-didaktickými (didaktické znalosti obsahu) a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • používat francouzský jazyk na úrovni C2 podle SERRJ v receptivních řečových dovednostech a C1 v produktivních (komunikační kompetence);
  • objasnit odbornou terminologii, interpretovat odbornou literaturu na pomezí lingvistiky a lingvodidaktiky a vyvozovat z ní obecné závěry pro svou pedagogickou praxi (lingvistické kompetence);
  • kriticky hodnotit vlastní kulturu, srovnat ji s kulturou frankofonní a zprostředkovat žákům přímé i nepřímé kontakty se zeměmi cílového jazyka (interkulturní kompetence);
  • interpretovat literární směry francouzské a frankofonní literatury s důrazem na literaturu pro děti a mládež a volit vhodné literární texty pro výuku tak, aby stimulovaly zájem žáků a rozvíjely jejich osobnost (literárněvědná kompetence);
  • organizovat výuku kombinací různých metod z oboru didaktika francouzského jazyka s využitím moderních technologií a kreativně vytvořit učební materiály (oborově-didaktická kompetence);
  • prohlubovat výše uvedené kompetence a dále se vzdělávat, např. v rámci doktorských studií didaktiky cizího jazyka nebo speciální pedagogiky, formou celoživotního vzdělávání;
  • reflektovat vývoj oboru, uplatňovat klíčové kompetence občana 21. století a reagovat na nová doporučení pro jazykovou výuku.
  • plánovat, realizovat a reflektovat vlastní výuku v odpovídající úrovni stanovených profesních kompetencí
  • používat základní odbornou terminologii a informační zdroje pedagogické a školní psychologie při popisu, analýze, interpretaci a zhodnocení typických výukových situací i při popisu edukačního prostředí školy, na níž absolvoval učitelskou praxi
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi a získávat data dostupná pro individuální podporu žáka a data pro práci se skupinou, třídním kolektivem. Výsledky vhodným způsobem komunikovat s žáky, vyučujícími, popř. s rodiči
  • popsat a vysvětlit na konkrétním příkladu ze svého portfolia individuálně specifické procesy učení
  • reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě a cíleně využívat reflexi a sebereflexi jako nástroj profesního učení: kriticky nahlíží vlastní postoje
  • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání na úrovní kultury, politiky a praxe školy; vytvářet inkluzivní prostředí ve třídě, aplikovat strategie individualizace a diferenciace ve výuce.
 • Uplatnění absolventa

  Studiem magisterského stupně získáte potřebné profesní kompetence, které vám umožní vyučovat francouzský jazyk na druhém stupni základní školy a nižším stupni víceletého gymnázia, případně na jazykové škole. Mimo to budete kvalifikováni pro práci v mimoškolních (např. volnočasových) institucích nebo v neučitelských pozicích, které vyžadují vynikající znalost francouzštiny (např. ve veřejné správě).

  Desítky absolventů naší katedry vyučují na základních, středních, jazykových i vysokých školách nebo se uplatnili na různých pozicích v prestižních národních i mezinárodních institucích, neboť výborně ovládají francouzský jazyk a jsou zároveň flexibilní.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Na učitelských praxích si osvojíte profesní kompetence a získáte reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele. Jsou zařazeny do tří semestrů a spojeny vždy s reflektivními semináři, v nichž budete mít možnost sdílet své zkušenosti.

  V Brně je více základních škol nebo nižších stupňů víceletých gymnázií s výukou francouzského jazyka, kde lze praxi vykonávat (jedna ze tří je v Brně povinná). Můžete si příslušného provázejícího učitele vyhledat i sami v místě bydliště.

  Je potřeba počítat s tím, že praxe je v navazujícím magisterském studiu časově náročná. V celkovém součtu jde o 360 hodin praxe (u dvouoborových studentů jde o 180 hodin na každém oboru) rozložených do tří semestrů – v každém z těchto semestrů musí student strávit 80 hodin přímo ve škole (2x40 hodin u dvouoborových studentů), kde praxi vykonává. Praxi nemusíte absolvovat v případě, že jste v době nástupu do studia nebo dříve (max. před pěti lety) byli zaměstnáni jako učitelé na základní škole, kde jste vyučovali obor, který hodláte na PdF MU studovat. Bližší informace najdete zde.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 117 000 – 200 000 znaků včetně mezer, tj. 65 – 80 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU. Student/ka:

  - prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  - pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  - prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  - prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

  Na Katedře francouzského jazyka a literatury se studenti mohou rozhodnout, zda budou psát své práce na katedře francouzského jazyka a literatury (zpravidla ve francouzštině), nebo na katedrách zajišťujících výuku ve společném základu (v češtině). Oborové práce je možno psát se zaměřením na lingvistiku, literaturu, kulturní studia nebo oborovou didaktiku. Vítány jsou práce propojující dílčí oblasti oboru s didaktikou, jež akcentují aplikační vyústění.

  Studenti v závěrečné práci prokazují, že ovládají akademický psaný jazyk, jsou schopni pracovat samostatně, kriticky číst odbornou literaturu, třídit a propojovat informace, logicky argumentovat, zasadit téma práce do širšího kontextu oboru a správně používat zvolenou citační normu. Jejich práce se skládá z části teoretické, výzkumné a praktické. Vhodnou metodologií pro výzkumnou část jsou např. dotazník, pozorování, testování, analýza výukového materiálu, případová studie, literární, lingvistická či všeobecně kulturní analýza. V praktické části student aplikuje své poznatky v metodických listech s popisem didakticko-metodických postupů. Obhajoba diplomových prací probíhá v rámci Státních závěrečných zkoušek před stanovenou komisí za přítomnosti vedoucího práce a oponenta.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po ukončení magisterského studia můžete pokračovat v doktorském programu Didaktika cizích jazyků a stát se odborníky v pedagogickém výzkumu. Své profesní kompetence si můžete rozšířit také v programu celoživotního vzdělávání, kde nabízíme jednoleté studium Učitelství francouzského jazyka pro střední školy nebo jednorázové kurzy dalšího vzdělávání učitelů zaměřené na aktuální otázky týkající se výuky francouzského jazyka.

Základní údaje

Zkratka
N-FJ2
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

11
počet aktivních studentů
14
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje