Představení studijního programu

Magisterský studijní program bezprostředně obsahově navazuje na bakalářský program Chemie se zaměřením na vzdělávání, po absolvování přijímací zkoušky je však dostupný a vhodný pro absolventy jakéhokoliv bakalářského chemického programu. Studium je vždy dvouoborové, chemii tak můžete kombinovat s matematikou, biologií, fyzikou, geografií nebo kartografií (viz Možnosti studia).

Pokud rádi pracujete s lidmi a mládeží, láká vás povolání učitele a zároveň vás baví přírodní vědy, je studium některé z učitelských kombinací na Přírodovědecké fakultě MU ideální volbou. Studovat budete na vědecky orientované fakultě, což znamená výborné odborné zázemí a moderní vybavení laboratoří.

Přírodovědecká fakulta ale vedle odborných aktivit podporuje rozvoj učitelských studijních programů, protože si plně uvědomuje význam kvalitních učitelů. Spolupracuje s řadou středních škol a rozvíjí různé aktivity pro středoškoláky nebo veřejnost, do kterých se můžete zapojit. Cílem magisterského programu je propojení vašich odborných znalostí a praktických dovedností s metodikou jejich vyučování.

V průběhu studia absolvujete řadu oborově nespecifických pedagogicko-psychologických předmětů, řadu oborových metodicko-didaktických teoretických i praktických kurzů a obsáhlou učitelskou praxi na střední škole. Závěrečnou práci zpracováváte v jednom z oborů, práce může mít buď kompletně didaktický charakter, nebo jde o téma odborné s významným didaktickým přesahem. Po úspěšném absolvování studia se stáváte plně kvalifikovaným středoškolským učitelem.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Láká vás povolání učitele?

 • Pracujete rádi s mládeží i dospělými?

 • Chcete více proniknout do tajů přírodních věd?

 • Baví vás experimentovat?

Abyste mohli budoucím studentům látku vysvětlit, musíte ji sami dobře chápat a rozumět souvislostem. Oborové znalosti po vás budou vyžadovány nejen u přijímacích zkoušek, ale po celou dobu studia i v jeho závěru. Chemie je experimentální věda a práce v laboratoři bude důležitou součástí vašeho studia. Pokusy v hodinách jsou důležitým motivačním prvkem, který pomůže studentům teorii pochopit a vzbudit v nich zájem o chemii a přírodní vědy.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku na úrovni státní bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

  Uchazeči o učitelské sdružené studium doloží potvrzení o bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání nebo potvrzení o tom, že absolvují během bakalářského studia pedagogicko-psychologické předměty v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání. Týká se uchazečů mimo PřF MU, kteří doloží požadované potvrzení na studijní oddělení PřF současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2022. Pokud do uvedeného data nebude potvrzení doloženo, nebude přihláška ke studiu zařazena do přijímacího řízení.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Viz bakalářská zkouška.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Výsledek písemné přijímací zkoušky

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je vzdělat kvalifikovaného učitele chemie pro střední školy. Obor je součástí dvouoborového studia a po jeho absolvování získá student dvouoborovou profesní kvalifikaci učitele na středních školách. Kromě nadstavby chemického vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží. Povinnou součástí studia jsou také pedagogické praxe na středních školách realizované pod vedením zkušených středoškolských učitelů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolventi dokážou připravovat a vést výuku za využití rozmanitých metod.
  • Absolventi dokážou zvládat nestandardní situace ve výuce i mimo ni, dokážou diagnostikovat a rozvíjet klima ve třídě.
  • Absolventi dokážou motivovat a aktivizovat žáky, podporují demokratické principy ve třídě a ve škole.
  • Absolventi rozumí aktuální školské politice a trendům ve vzdělávání, dokážou spolupracovat se svými kolegy a vedením školy na vizích a rozvoji školy.
  • Absolventi znají a dokážou využívat diagnostické a evaluační nástroje, pomocí kterých mohou identifikovat zvláštnosti prostředí a potřeby jednotlivých žáků.
  • Absolventi dokážou využívat podpůrných opatření k individualizaci výuky, umí spolupracovat s poradenskými subjekty.
  • Absolventi se orientují v možnostech hodnocení žáků i evaluace vlastní výuky.
  • Absolventi umí účelně používat zdroje chemických i jiných vědeckých informací.
  • Absolventi umí vysvětlit žákům i laické veřejnosti chemické zákonitosti a navrhovat a využívat vhodné didaktické pomůcky pro pochopení podstaty složitých chemických jevů.
  • Absolventi dokážou bezpečně nakládat s chemickými látkami a dohlížet na jejich použití u chemické i laické veřejnosti.
  • Absolventi si uvědomují historické, společenské a environmentální aspekty chemického výzkumu a výroby, jsou schopni odhalovat zkratkovité a nepravdivé informace z chemické oblasti šířené ve veřejném prostoru a uvádět je na pravou míru.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi se stanete plně kvalifikovanými středoškolskými pedagogy. Můžete však vyučovat také na základních školách a vzhledem k získaným pedagogickým dovednostem působit i v dalších vzdělávacích a popularizačních institucích. Zároveň jste odborně způsobilí pro nakládání s chemickými látkami nejrůznějšího druhu a uplatníte se i v kontrolních, zkušebních a výzkumných laboratořích.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia absolvujete laboratorní kurzy, ve kterých vám poskytneme návody a nápady pro vedení praktických středoškolských cvičení a propojení teoretické výuky s experimenty. V kontaktu se středními školami budete téměř po celou dobu studia – absolvujete na nich průběžnou i souvislou (dvoutýdenní) praxi a zkušení středoškolští učitelé a jejich studenti vás navštíví i na fakultě.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je 50 až 70 stran včetně obrázků, grafů, obsahu a seznamu referencí. Diplomová práce má didaktický charakter, typicky se jedná o tvorbu učebního textu pro výuku chemie na středních školách nebo tvorbu videozáznamů a jiných multimediálních pomůcek pro podporu středoškolské a vysokoškolské praktické výuky. Pravidla pro vypracování diplomových prací jsou upravena Opatřením děkana č. 1/2012 - Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Fakulta sice nenabízí doktorský studijní program orientovaný na chemické vzdělávání, v případě zájmu však absolventi mohou pokračovat v některé ze specializací výzkumně zaměřeného doktorského programu Chemie.

Základní údaje

Zkratka
N-UCC
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
odhadovaný počet přijatých
29
počet aktivních studentů
14
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje