Mare nostrum, nostra res – Středomoří, náš svět v malém.

Představení studijního programu

Tento studijní program navazuje na stejnojmenný bakalářský program Mediteránní studia. Kromě toho je otevřen i těm z vás, kteří u přijímací zkoušky prokážou pokročilou znalost středomořského jazyka a středomořských literatur.

Prohloubíte si poznatky o literárním dědictví Středomoří. Budete sledovat, jak se projevoval literární a kulturní odkaz antiky v dalších obdobích především na evropském území Římské říše. Vaše znalosti se také rozšíří, zejména o arabskou literaturu a vlivy arabské kultury ve Středomoří. Lépe tak pochopíte kontinuitu mezi starověkem, raným středověkem a dalším vývojem regionu. Jako studenti literárního studia také poznáte nejvýznamnější literární teorie, které pak využijete při interpretaci konkrétních literárních textů.

Jako magisterští studenti budete mít možnost sami se rozhodnout, v jakých jazycích a literaturách se budete zdokonalovat. Buď si prohloubíte znalost již studovaných jazyků, nebo si nově zvolíte další středomořský jazyk (na výběr máte novořečtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu a arabštinu).

V rámci studia máte možnost získat zkušenosti z mnoha univerzit Středomoří a také se zapojit do velmi činorodého studentského spolku.

Je studium programu pro vás?

 • Nespokojíte se s přehledovými jazykovými a literárními znalostmi o Středomoří?

 • Chcete jít až „na dřeň“ hlubších souvislostí?

 • Láká vás možnost poznat půvaby a taje arabské literatury a kultury?

 • Chcete literární dědictví Středomoří nejen poznat, ale také porozumět jeho nejrůznějším aspektům?

 • Vyhovuje vám individuální přístup?

 • Oceníte možnost získat vlastní zkušenosti v zahraničí, poznat spolužáky i mimo přednáškové místnosti a třeba si s nimi zahrát i divadlo?

Pokud jste odpověděli kladně, je studium programu Mediteránní studia pro vás.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: jaro 2023)
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2022

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu

  Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských programů.

  Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Podmínkou pro přijetí do studia je prokázání znalostí vybraného jazyka na úrovni, která odpovídá výstupní úrovni bakalářského studia Mediteránních studií, tzn. znalost románského jazyka (francouzština, italština, španělština) na úrovni B1, nebo znalost novořečtiny na úrovni A2/B1, nebo arabštiny na úrovni A2. Dále musí uchazeč o studium prokázat základní orientaci v literatuře, kultuře a historii Středomoří na úrovni státní bakalářské zkoušky z Mediteránních studií. K ústnímu pohovoru si uchazeči připraví seznam četby z mediteránních literatur.

  Písemná část zkoušky probíhá kombinovanou formou krátkého gramatického testu a motivačního dopisu v rozsahu nejméně jedné normostrany ve vybraném románském jazyce na úrovni B1, nebo novořečtině na úrovni A2/B1, nebo arabštině na úrovni A2. Test skládá uchazeč v den přijímací zkoušky, dopis předkládá s předstihem (viz dále). V tomto dopisu uchazeč zdůvodní svůj zájem o studium v navazujícím magisterském programu a zformuluje svou představu o průběhu studia. Uvede a zdůvodní vybranou jazykovou a literární profilaci a předběžně popíše tematickou oblast závěrečné práce. Uchazeč v rámci přijímacího řízení vybírá pouze jeden jazyk: arabštinu, francouzštinu, italštinu, novořečtinu nebo španělštinu (jazyk motivačního dopisu je také předmětem testu). Motivační dopis a seznam přečtených děl z mediteránních literatur vložte do své e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky. Pohovor nad uvedenými literárními díly je součástí ústní části zkoušky.

  Ústní část zkoušky probíhá formou pohovoru zahrnujícího otázky z literatury, historie a kultury Středomoří v rozsahu znalostí stanovených pro bakalářskou zkoušku z Mediteránních studií a dále pohovoru nad přečtenými díly z mediteránních literatur, jejichž seznam uchazeč vloží spolu s motivačním dopisem do své e-přihlášky (viz výše).

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) nebo velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Mediteránní studia na FF MU. Uznávají se obvykle výsledky, které nejsou starší než jeden semestr. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Web Ústavu klasických studií.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu

  Doporučená literatura (jazykové učebnice):

  • BAHBOUH, Charif a Jiří FLEISSIG. Základy moderní spisovné arabštiny. 2. díl. 2. vyd. Praha: Dar ibn Rushd, 2004. 208 s. ISBN 80-86149-39-0.
  • CASTRO VIUDEZ, Francisca, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo Español en marcha 3: curso de español como lengua extranjera. Primera edición. Alcobendas (Madrid): SGEL, 2014. ISBN 978-84-9778-740-6.
  • DIMITRA, Dimitra a Marineta PAPACHEIMONA. Ellinika tora 2+2 : tetradio askiseon. 2i ekdosi. Athina: Nostos, 2005. 82 s. ISBN 9607310149. nebo IRINI PATHIAKI. Ellinika B. 1. vyd. Athina: Patakis, 2011. 390 s.
  • MARIN, Telis a Sandro MAGNELLI. Nuovo progetto italiano. 4. ed. Roma: Edilingua, 2009. 198 s. ISBN 9789606632242.
  • MÉRIEUX, Régine a Yves LOISEAU. Latitudes 2 : méthode de français A2/B1. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06250-6.

   Doporučená literatura (literatura, historie, kultura; přehledová znalost):

  • ABULAFIA, David. The great sea: a human history of the Mediterranean. New York: Oxford University Press, 2011. 783 s.
  • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Přel. D. Bartoňková a kol. 2., revidované a doplněné vydání. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2004. 904 s. ISBN 80-86791-10-6.
  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. ISBN 978-80-86791-57-9.
  • OLIVA, Pavel, BURIAN, Jan. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s.
  • TESAŘÍKOVÁ, Pavla. Zeměpisný atlas světa. Vizovice: SHOCart, 2010. 304 s.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100). V písemné části lze získat maximálně 40 bodů, v ústní části maximálně 60 bodů.

Studium

 • Cíle

  Mediteránní studia jsou dvouletým navazujícím magisterským programem, jehož cílem je prohloubit znalost literárního dědictví středomořského prostoru, a umožnit tak studentům postihnout kořeny evropské civilizace ve Středomoří. Studijní program vychází z antického kulturního odkazu, sleduje jeho další osud a rozvoj především na evropském území Římské říše (a jejích nástupců), podstatně se však také věnuje arabským vlivům ve Středomoří. Studium tohoto programu tak vytváří předpoklady k pochopení kontinuity mezi starověkem, raným středověkem a dalším vývojem středozemní oblasti s přesahy do moderní doby.

  Studenti získávají důkladný vhled do nejvýznamnějších literárních teorií, které využijí při interpretaci konkrétních literárních textů. V rámci dalších povinných a vybraných povinně volitelných předmětů se studenti zaměřují na novořecký, románský (francouzský, italský, španělský) nebo arabský jazyk a příslušnou literaturu. Dle typu studia studují jeden hlavní jazyk a literaturu, či jeden hlavní a jeden vedlejší.

  Důraz je kladen na schopnost samostatné komplexní analýzy literárního textu, na soustavné prohlubování kulturněhistorických znalostí, které studentům umožní nacházet a interpretovat širší literární a historické souvislosti, a na osvojení pokročilých jazykových kompetencí ve vybraném mediteránním jazyce.

  Program je určen absolventům bakalářského studia se zájmem o areálové filologicko-literární studium.

  V rámci magisterských programů nabízených v České republice je program Mediteránní studia svou koncepcí a zaměřením jedinečný.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit východiska vybraných literárních teorií a aplikovat rozebírané interpretační metody při analýze textu;
  • podrobně popsat literární dějiny vybraných oblastí (novořecké, románské, arabské) a zařadit je do vzájemných souvislostí;
  • samostatně analyzovat a komplexně zhodnotit konkrétní literární díla v původních jazycích a/nebo překladech;
  • charakterizovat hlouběji a v širším kulturním a historickém kontextu vztah kontinuity mezi antickou a středověkou, zejména literární kulturou;
  • vysvětlit základní náboženské pojmy z islámu, stručně popsat dějiny arabských zemí a porozumět specifikům v hodnotové orientaci kultur arabsky mluvících zemí;
  • porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat v románském nebo novořeckém nebo arabském jazyce (B2 SERR/B1 SERR pro arabštinu);
  • napsat podrobný text na širokou škálu témat v románském nebo novořeckém jazyce (B2 SERF), anebo napsat jednoduchý souvislý text na známá témata v arabském jazyce (B1 SERR);
  • plynule komunikovat v románském nebo novořeckém jazyce na aktuální téma (B2 SERR), anebo komunikovat v běžných situacích v arabském jazyce (B1 SERR);
  • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací;
  • vytvořit delší vnitřně strukturovaný text o odborných tématech a kultivovaně zformulovat nabyté odborné poznatky.
 • Uplatnění absolventa

  Vaše možnosti uplatnění se odvíjí od konkrétního zaměření během studia. Vliv má především váš výběr jazyků a případná kombinace v rámci sdruženého studia, ale také vámi investované úsilí. V průběhu studia vás připravíme pro nejrůznější pozice, které vyžadují pokročilou znalost více cizích jazyků, kontextové chápání problémů, kultivovaný písemný a mluvený projev a práci s informacemi. Díky těmto dovednostem budete schopni pružně reagovat na změny struktury pracovního trhu.

  Uplatníte se například v knihovnách, muzeích, kulturních nadacích nebo v informačních a vzdělávacích centrech. S ohledem na prakticky orientovanou jazykovou znalost najdete zaměstnání také v kulturně-zahraničních odborech v různých složkách administrativy, v mezinárodních firmách nebo v oblasti médií.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Doporučený rozsah pro magisterskou diplomovou práci je minimálně 140 000 znaků včetně poznámkového aparátu, obsahu a cizojazyčného resumé. Do rozsahu se nezapočítává seznam literatury, titulní strana a čestné prohlášení. O započítání příloh rozhoduje vedoucí práce.

  Formální požadavky ustanovené Ústavem klasických studií jsou k dispozici na stránkách ústavu:

  http://classics.phil.muni.cz/studium/pro-studenty

  Ostatní formální požadavky ustanovené Filozofickou fakultou jsou k dispozici na dokumentovém serveru FF MU: https://is.muni.cz/auth/do/phil/uredni_deska/predpisyFFMU/smernice/

  Zpracováním diplomové práce v náležité formě student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby diplomové práce se hodnotí úroveň prezentace a schopnost argumentovat v návaznosti na posudky vedoucího a oponenta.

  Témata prací vztahující se k mediteránnímu prostoru student volí po dohodě s vedoucím práce, případně vybírá z Rozpisu témat:

  https://is.muni.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1421;obdobi=6944;sorter=vedouci;balik=226961;omezeni=vse_aktualni

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokračovat můžete v doktorském studiu, které odpovídá vámi zvolenému zaměření.

 • Další informace
  Výuku novořečtiny a arabštiny zajišťuje Ústav klasických studií, výuka románských jazyků probíhá společně se studenty bakalářského programu na Ústavu románských jazyků a literatur.

  Další informace ke studijnímu programu na na Facebooku ÚKS https://www.facebook.com/uksbrno/ a přímo na ÚKS http://classics.phil.muni.cz/o-nas/kontakt.

Základní údaje

Zkratka
N-MED_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

6
počet aktivních studentů
3
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje