Divadlo je umělecká forma, kterou můžeme nejbezprostředněji sdílet s ostatními, co to znamená být lidskou bytostí. (Thorton Wilder)

Představení studijního programu

Baví vás divadlo? Nemůžete bez něj žít? Fascinuje vás a chtěli byste mu rozumět více? Je pro vás divadlo prostředkem porozumění světu? Zastáváte názor, že divadlo umí formovat názory, myšlenky, společnost a svět kolem nás? Hrajete či hráli jste divadlo amatérsky? Chcete, aby divadlo bylo podstatnou součástí vašeho života i na vysoké škole? Pak je program Divadelní studia právě pro vás. U nás divadlo soustavně sledujeme, bádáme o něm, píšeme a vášnivě diskutujeme. My divadlem žijeme!

Program Divadelní studia je badatelsky, teoreticko-kriticky zaměřený, ale může být východiskem i pro vaši vlastní divadelní praxi (např. v oblasti dramaturgie). Studium spočívá v poznávání české a světové divadelní historie, současné dramatiky a dnešní inscenační praxe, a také zkoumání divadelnosti běžných událostí ve všech sférách lidského života a společnosti. I například politický projev může být pěkné divadlo! Naučíte se rozebírat dramatické texty a divadelní inscenace, psát divadelní kritiky a odborné texty. A pokud budete chtít, získáte znalosti a dovednosti, které vám pomohou divadlo tvořit.

Budeme spolu objevovat způsoby, jak lze divadlo zkoumat, a jak lze prostřednictvím divadla vnímat svět, v němž žijeme. Ukážeme si, že divadelní tvar jako umělecká forma v prvé řadě poskytuje nikoliv pobavení, ale výpověď o člověku a společnosti v rozmanitých kontextech. Divadelní inscenace se pro vás stane důležitým komentářem reality, který vás přivede k poznání žitých skutečností jinou, estetickou, formou.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás současné divadelní dění?

 • Chcete poznat historii a společenské principy skrze divadelní umění?

 • Zajímá vás estetický rozměr divadla?

 • Chcete si prohloubit analytické schopnosti?

 • Chcete se naučit formulovat vlastní názor prostřednictvím psaní a diskuze s pedagogy i ostatními studenty?

 • Baví vás vytváření kritického pohledu?

 • Chcete si prohloubit vyjadřovací schopnosti slovem i písmem?

Jsou vaše odpovědi převážně kladné? Pak neváhejte a přihlaste se do programu Divadelní studia.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2022

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky oborové zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.
  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.
  Oborové zkoušky se konají od 22. 4. do 25. 4. 2022.
  Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

  Oborová zkouška

  Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Prověřuje motivaci ke studiu, rozhled v oblasti kultury, historie a současného divadla, formulační a analytické schopnosti. Má podobu dramaturgické analýzy textu, oborového testu a ústního pohovoru.

  Základní popis zkoušky:
  Dramaturgická analýza textu:
  Ve formě písemné souvislé úvahy vyložte, jaká témata hry jsou podle vás dnes aktuální, proč má dnes smysl drama inscenovat, charakterizujte tvar a strukturu hry. Můžete se pokusit rozebíraný text vyložit v současném kulturně-politickém kontextu. Protože jde o žánr odborný, doporučujeme této skutečnosti přizpůsobit i stylistickou stránku vaší písemné práce. Vyberte si jeden z těchto dramatických textů: Pedro Calderón de la Barca - Život je sen, Henrik Ibsen - Divoká kachna, Ladislav Smoček - Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho.

  Analýzu lze vypracovat v českém nebo slovenském jazyce.
  Rozsah textu: minimálně 3 normostrany (5400) znaků.

  Vypracovanou dramaturgickou analýzu prosím zašlete jako přílohu e-mailu s názvem "DRAMATURGICKÁ ANALÝZA - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ" na adresu div@phil.muni.cz - a to ve dnech 29. 3. - 31. 3. (ne dříve, ne později).

  Oborový test (max. 60 min.): písemný test základního kulturního rozhledu, historie a schopnosti porozumět odbornému textu v cizím jazyce (dle jazykových schopností angličtina nebo němčina).

  Ústní pohovor (max. 20 min.): v diskusi prokazují uchazeči zejména obeznámenost s aktuálním divadelním děním a analytické schopnosti. Jako podklad k diskusi si uchazeči pro přijímací komisi připraví seznam 10 divadelních představení (seznam vždy obsahuje jméno autora, název inscenace, divadlo a jméno režiséra), která v poslední době shlédli a jsou schopni o nich hovořit.

  Ústní zkouška proběhne po absolvování oborového testu.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu

  • HOŘÍNEK, Zdeněk. Cesty moderního dramatu. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1995.
  • BEJBLÍK, Alois. Shakespearův svět. Praha: Mladá fronta, 1979.
  • KOPECKÝ, Jan a BERNARD, Jan. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.
  • BROOK, Peter. Prázdný prostor. Překlad Alois Bejblík. Praha: Panorama, 1988.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
  • Celkový počet bodů v dramatické analýze textu: 30
  • Celkový počet bodů v oborovém testu: 40
  • Celkový počet bodů v ústní zkoušce: 30
  • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50 bodů (včetně)

  Uchazeč se musí zúčastnit všech tří částí přijímací zkoušky.

Studium

 • Cíle

  Cílem bakalářského studia je seznámit posluchače s dějinami českého i světového dramatu, české i světové inscenační praxe a s teoriemi popisujícími typické rysy a zákonitosti divadelních žánrů a možné způsoby, jak divadlo zkoumat. V bakalářském studiu je kladen důraz také na vedení studentů k poznání, že divadelní tvar jako umělecká forma v prvé řadě poskytuje nikoliv pobavení, ale výpověď o člověku a společnosti v rozmanitých kontextech. Tím se divadelní inscenace stává důležitým zaujatým komentářem reality, a přispívá tak k poznání žitých skutečností jinou, estetickou, formou.

  Studium oboru je určeno těm potenciálním posluchačům, kteří mají zájem o poznávání historie a společenských principů skrze divadelní umění, o jeho estetický rozměr, o prohlubování analytických schopností a formulování vlastního názoru prostřednictvím psaní a diskuze s pedagogy i ostatními studenty. Od studentů se očekává zájem o současné divadelní dění, snaha o kritický pohled na divadelní inscenaci a soustavné prohlubování vyjadřovacích schopností slovem i písmem.

  Badatelské a pedagogické zaměření Katedry divadelních studií spočívá ve studiu české i světové divadelní historie, zkoumání teatrality nedivadelních událostí ve všech sférách lidského života a společnosti, současné dramatiky a inscenační praxe, v překládání dramatických textů a divadelní kritice.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uvažovat o problémech spjatých s divadlem v nejširším slova smyslu v komplexnějších souvislostech (politických, společenských, estetických)
  • orientovat se v českých a světových dějinách dramatu a divadla i v teoretických a metodologických přístupech k němu
  • orientovat se v současném divadelním dění
  • analyzovat jevištní tvar jako společensko-politický fenomén z hlediska všech jeho složek, výpovědi, formy a žánru ad.
  • vyhledávat relevantní informace a provést kvalitní rešerši k danému (nejen) divadelnímu období či dílu
  • kvalifikovaně pracovat se zdroji
  • využít své kritické myšlení při analýze jakéhokoliv kulturního jevu
  • uplatnit své formulační schopnosti v oblasti ústní i písemné reflexe kulturní události
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent bakalářského stupně získáte během studia nejen patřičné oborové znalosti, ale osvojíte si i řadu dalších obecnějších praktických dovedností. Ty využijete jak v jakémkoliv jiném humanitním oboru, tak i v občanském a osobním životě. 

  Budete schopni pracovat s textem a kriticky ho hodnotit, ovládat základy psaní v odborném a publicistickém stylu. Budete ovládat kulturně-historický přehled, orientaci v současných společensko-politických tématech, schopnost hlubokého a komplexního uvažování o problémech. 

  Pokud budete mít jako absolvent zájem o uplatnění v oboru, doporučujeme pokračovat v navazujícím magisterském a poté případně i v doktorském studiu. Jako úspěšný absolvent programu Divadelní studia budete mít širokou škálu možného uplatnění v divadelní i obecně kulturní publicistice. Budete moci pracovat jako editor v nejrůznějších typech nakladatelství, v divadelní produkci, archivech a muzeích. Své znalosti využijete i na PR pozicích kulturních institucí, v organizaci divadelních festivalů, propagaci současného divadla a v neposlední řadě v akademické sféře.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studijní program nemá povinnou praxi, ale je možné v jeho rámci absolvovat stáže v divadelních institucích nebo na badatelských pracovištích.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah bakalářské práce je 40 normostran (tj. 72 tis. znaků) včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zvolenou výzkumnou otázku. Bakalářskou práci může student po dohodě s vedoucím práce založit i na samostatném archivním výzkumu jevu z historie divadla či výzkumu v oblasti současného divadelního dění.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Další možností je zvolit navazující magisterské studium jiného humanitního programu, zejména uměnovědného zaměření.

 • Další informace
  Další informace o možnostech studia na Katedře divadelních studií naleznete zde:

  https://divadlo.phil.muni.cz/studium/den-otevrenych-dveri

  Nebojte se prozkoumat celý web, kde najdete mnoho informací o bádání jednotlivých členů katedry a našich dalších aktivitách.

Základní údaje

Zkratka
B-DS_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

30
odhadovaný počet přijatých
17
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje