Historiae atque artibus: Zasvěceno umění a jeho dějinám.

Cíle studijního programu

Doktorské studium dějin umění rozvíjí znalosti a schopnosti posluchačů poznávat, analyzovat a historicky interpretovat umělecká díla (v obecném slova smyslu vizuální objekty), pokrývající všechny obory disciplíny dějin umění (tj. architektura, sochařství, malířství, fotografie, užité umění a vizuální kultura), a to v jejich rozličných dobových formách, stylech a funkcích. Základním cílem doktorského studijního programu je vědecká příprava vysoce vzdělaných odborníků, kteří se zabývají základním a teoretickým výzkumem „dějiny umění“ jako obecné historické vědy o obrazech a disciplíny usilující o poznávání a vysvětlování vizuálních obrazů nejrůznějších druhů a forem.

Doktorské studium je proto jednoznačně orientováno na rozvinutí vědecko-akademického potenciálu studentů, jejichž završením je disertační práce jako zcela autonomní badatelský výkon, který je postaven nejen na originálním zpracování jedinečného tématu, ale odpovídá i adekvátnímu teoretickému a metodologickému zakotvení. Studenti jsou vedeni k samostatné práci, která se musí odrážet nejen ve vlastní disertační práci, ale i v aktivním zapojení do oborových aktivit (publikace, aktivní účast na konferencích).

Doktorské studium představuje především prostor pro osobní růst, vzdělávání, kultivaci svých schopností a znalostí doktorů a doktorandek. Výsledek této systematické přípravy spočívá v nabytí schopnosti kvalifikované a specializované akademické a vědecké práci v akademických, vědeckých a odborných institucích, umožňující uplatnění v široké oblasti humanitních a společenských věd, orgánech veřejné správy, médiích, kulturním průmyslu a institucí.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben

  Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

  Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný strukturovaný akademický životopis včetně seznamu eventuálních publikací a seznamu zahraničních stáží;
  • soupis publikační činnosti;
  • projekt disertační práce (strukturovaný, včetně bibliografických odkazů, 8-12 normostran); projekt musí také obsahovat návrh školitele v rámci SDU a ideálně externího konzultanta nebo druhého vedoucího v rámci cotutelle mimo SDU.
  • motivační dopis.

  Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 5. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

  Doporučení: Doporučujeme uchazečům kontaktovat potenciálního školitele již před podáním přihlášky za účelem konzultace výzkumného zaměření a jeho možného vedení (je možný i externí školitel).

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem dizertační práce, část rozpravy proběhne anglicky.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  V rámci přijímacího řízení a pohovoru se ověřují zejména předpoklady a připravenost uchazečů pro doktorské studium, tj. jejich výborná orientace v oboru, která je prověřována cílenými otázkami z oboru dějin umění. Ty se zaměřují zejména na témata související s projektem disertační práce. Tento projekt, jeho zacílenost, zřetelně definovaný výměr tématu a uvážené postupy vedoucí k jeho řešení, to jsou hlavní kritéria posouzení disertace. Tato připravenost a zejména formulace a prezentace projektu disertace je komisí hodnocena bodově.

  Uchazeči mohou získat max. 100 bodů. Minimální počet bodů pro prospěch u přijímací zkoušky je 70. Kandidáti jsou hodnoceni v těchto oblastech:

  • projekt disertační práce (max. 50 bodů);
  • odborné znalosti (max. 20 bodů);
  • jazykové znalosti (max. 10 bodů);
  • předchozí zkušenosti ve výzkumu (max. 20 bodů).

Studium

 • Cíle

  Doktorské studium dějin umění rozvíjí znalosti a schopnosti posluchačů poznávat, analyzovat a historicky interpretovat umělecká díla (v obecném slova smyslu vizuální objekty), pokrývající všechny obory disciplíny dějin umění (tj. architektura, sochařství, malířství, fotografie, užité umění a vizuální kultura), a to v jejich rozličných dobových formách, stylech a funkcích. Základním cílem doktorského studijního programu je vědecká příprava vysoce vzdělaných odborníků, kteří se zabývají základním a teoretickým výzkumem „dějiny umění“ jako obecné historické vědy o obrazech a disciplíny usilující o poznávání a vysvětlování vizuálních obrazů nejrůznějších druhů a forem.

  Doktorské studium je proto jednoznačně orientováno na rozvinutí vědecko-akademického potenciálu studentů, jejichž završením je disertační práce jako zcela autonomní badatelský výkon, který je postaven nejen na originálním zpracování jedinečného tématu, ale odpovídá i adekvátnímu teoretickému a metodologickému zakotvení. Studenti jsou vedeni k samostatné práci, která se musí odrážet nejen ve vlastní disertační práci, ale i v aktivním zapojení do oborových aktivit (publikace, aktivní účast na konferencích).

  Doktorské studium představuje především prostor pro osobní růst, vzdělávání, kultivaci svých schopností a znalostí doktorů a doktorandek. Výsledek této systematické přípravy spočívá v nabytí schopnosti kvalifikované a specializované akademické a vědecké práci v akademických, vědeckých a odborných institucích, umožňující uplatnění v široké oblasti humanitních a společenských věd, orgánech veřejné správy, médiích, kulturním průmyslu a institucí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • schopnost samostatné vědecké práce
  • orientovat se ve vztahu „výzkumné téma – volba badatelského problému“ a řešit tento vztah v rámci vlastní badatelské specializace
  • využívat a kriticky hodnotit uměleckohistorické prameny (obrazové, dokumentární a textové), utvářet hypotézy a testovat jejich relevanci při řešení zkoumaných problémů
  • vyhodnotit současné metodologická a interpretační trendy v uměleckohistorickém výzkumu a rozpoznat možnosti historických i současných uměleckohistorických přístupů ve spojitosti s přípravou vlastní disertační práce
  • publikace odborného i popularizačního textu
  • koncepce náročných výstavních projektů
  • příprava akademicky koncipovaných přednášek, případně cvičení a předávat vlastní zkušenosti ve výuce posluchačům bakalářského i magisterského studia
  • schopnost připravovat výzkumné projekty a samostatně vést vědecko-výzkumnou práci v rámci vlastní specializace
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studia oboru Teorie a dějiny umění se mohou uplatnit především jako vědečtí pracovníci ve výzkumných, vysokoškolských a muzejních institucích, orgánech veřejné správy a široké oblasti kulturního průmyslu.

  Jsou připravováni pro práci v týmech výzkumu a výuky. Mohou se stát odbornými a vědeckými asistenty na univerzitní úrovni, získat pozice kurátorů v muzeích a galeriích, vědeckých pracovníků muzejních, galerijních a památkářských pracovišť a všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň uměleckohistorické specializace.

  V současnosti, kdy mnohem větší a významnější roli hraje ve společnosti vizuální kultura a její studium a porozumění, mohou absolventi doktorského studia dějin umění své dovednosti a kompetence uplatnit také v řadě dalších výzkumných a pedagogických profesí, stejně jako v marketingu a na „trhu médií“.

 • Praxe

  Přirozenou součástí formování doktorského studenta je praktické osvojování si svých odborných kompetencí, které získává při zahraničních pobytech, podílu na výuce i výzkumných úkolech řešených na školícím případně jiném oborově spřízněném pracovišti. Rozhled, poznatky pro svou disertaci i obecné zkušenosti získávají doktorští studenti na zahraničních studijních pobytech, které jsou realizovány formou stáže, studijního pobytu, případně aktivní účasti na zahraniční konferenci, v úhrnu minimálně jednoho měsíce.

  Doktorští studenti se také v různé míře intenzivně zapojují do organizační a zejména odborné práce, která navazuje na výzkumné zaměření a badatelské projekty akademických pracovníků v jednotlivých ústavech, včetně pedagogického angažmá.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Ústředním cílem doktorského studia oboru dějin umění je především vypracovat a obhájit vědeckou disertační práci, která zkoumá nová a dosud nezpracovaná témata ve výzkumu dějin umění, případně řeší existující témata novými a originálními postupy. Závěry disertační práce by měly přispět k současným badatelským diskusím v oboru dějiny umění a úspěšně obhájená práce by měla mít podstatný dopad na další výzkum a praxi v tomto oboru. Rozsah práce musí přesahovat 200 000 znaků a práce musí být doplněna odpovídající dokumentací (obrazovou apod.) Charakter disertační práce a jejích originálních zjištění musí přirozeně vést k dílčímu či komplexnímu zveřejnění ve formě časopisecké či knižní publikace.

Základní údaje

Zkratka
D-TDU_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

35
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje