Training today's students for tomorrow's challenges.

Cíle studijního programu

Cílem bakalářského programu je poskytnout studujícím interdisciplinární přístup k politickým, sociálním a environmentálním globálním výzvám. Důraz je kladen na holistický přístup. Za využití disciplín politologie, sociologie, sociální antropologie a environmentálních studií, tento program podporuje studující v propojování teorií napříč disciplín. Program je unikátní ve třech ohledech: 1. tematizuje současné výzvy globálního světa na makro, mezzo a mikro úrovni jednotlivců, sociálních struktur a politik; 2. inkorporuje interdisciplinární přístup, 3. zdůrazňuje varietu výzkumných metod a nástrojů nutných pro porozumění globálních témat. Po absolvování jsou studující schopni využívat analytické vědomosti a jsou kompetentní realizovat analýzu sociálně-vědního výzkumu. V průběhu studií se studující naučí schopnosti pracovat s informacemi a jejich kontextualizací. Naučí se rozumět světu kolem a vidět daná témata z odlišných perspektiv.

Studijní plány

Přijímací řízení
Admission Bachelor program Fall 2024 (beginning September 2024)
Termín podání do půlnoci 15. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  The documents we collect are:

  1. Secondary school certificate or proof of current studies
  2. Proof of English - ( see a list below)
  3. ID or passport copy

  Online exam offered by Scio, and it must be paid in addition to the already paid application fee. The registration fee for the online exam is 27 €. You can choose one of the four terms of the online exam (see terms and link for registration below).

  You have to register here:

  Exam date Registration deadline
  03.02.2024 18.01.2024
  02.03.2024 15.02.2024
  12.04.2024 28.03.2024
  01.05.2024 15.04.2024

Studium

 • Cíle

  Cílem bakalářského programu je poskytnout studujícím interdisciplinární přístup k politickým, sociálním a environmentálním globálním výzvám. Důraz je kladen na holistický přístup. Za využití disciplín politologie, sociologie, sociální antropologie a environmentálních studií, tento program podporuje studující v propojování teorií napříč disciplín. Program je unikátní ve třech ohledech: 1. tematizuje současné výzvy globálního světa na makro, mezzo a mikro úrovni jednotlivců, sociálních struktur a politik; 2. inkorporuje interdisciplinární přístup, 3. zdůrazňuje varietu výzkumných metod a nástrojů nutných pro porozumění globálních témat. Po absolvování jsou studující schopni využívat analytické vědomosti a jsou kompetentní realizovat analýzu sociálně-vědního výzkumu. V průběhu studií se studující naučí schopnosti pracovat s informacemi a jejich kontextualizací. Naučí se rozumět světu kolem a vidět daná témata z odlišných perspektiv.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Analyzovat a interpretovat současná témata globálních výzev v interdisciplinární perspektivě.
  • Artikulovat a kriticky používat základní teorie každé ze tří disciplín: politologie, sociologie a environmentálních studií.
  • Kompetentně využívat kvantitativní, kvalitativní nebo mix methods přístup v sociálně vědním výzkumu, analyzovat a interpretovat kvantitativní i kvalitativní data a komunikovat zjištění rozličnému publiku.
  • Interpretovat, reagovat a odpovídat na existující politiky, a to na základě tří disciplín. Vyvinout nové politiky založené na interdisciplinární perspektivě.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi a absolventky programu Global Challenges mohou najít uplatnění ve státní správě, výzkumných institucích, nevládním sektoru. Zároveň mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Vědomosti a dovednosti nabyté studiem (řešení problémů, analytická práce, komunikace, sběr a analýza dat, project management, práce v týmu apod.) jim pomohou v jakémkoli jiném oboru, který si vyberou.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Program nevyžaduje žádnou praxi. Studující jsou podporováni ve vyhledávání stáží, která může být uznána jako povinně volitelný předmět.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce má délku mezi 8 000 a 10 000 slovy (včetně poznámek pod čarou, titulní strany, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotace). Studující mají ukázat schopnost kriticky pracovat s odborným textem, pracovat s koncepty a teoriemi a najít odpovědi na předem definované otázky. Od studujících se očekává interdisciplinární přístup ke zkoumanému tématu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studující mohou pokračovat ve studiu navazujících magisterských programů v jedné ze tří specializovaných disciplín - Sociology, Conflict and Democracy Studies, Environmental Education (v přípravě). Zároveň mohou pokračovat ve studiu na jiné univerzitě.

Základní údaje

Zkratka
B-GLC
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

32
počet aktivních studentů

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje