Vytváříme a předáváme znalosti.

Cíle studijního programu

Cílem doktorského studia je vědecká výchova v oborech pedagogika a andragogika. Absolvent doktorského studia programu pedagogické vědy je připraven k samostatné a vysoce odborné vědecko-výzkumné činnosti v oblasti pedagogických oborů. Disponuje znalostmi a dovednostmi základních i profilujících pedagogických disciplín, metodologie pedagogického výzkumu, projektování a realizace empirického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě a spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů.

Hlavní výzkumná témata:

- Distributivní vedení ve školách

- Vzdělávání dospělých ve světě (komparativní studie)

- Klima školy očima žáků

- Komunikace mezi žáky při skupinovém vyučování

- Digitální technologie ve formálním a informálním učení (životě) dětí, mládeže i dospělých (digitální technologie ve škole, v rodině, v zaměstnání; digitální technologie jako součást běžných každodenních aktivit v různých kontextech a prostředích včetně prostředí virtuálního)

- Informální učení ředitelů škol

- Role jazykové výbavy žáků v jejich zapojení do výukové komunikace

- Argumenty v dialogicky pojatém vyučování

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studia je vědecká výchova v oborech pedagogika a andragogika. Absolvent doktorského studia programu pedagogické vědy je připraven k samostatné a vysoce odborné vědecko-výzkumné činnosti v oblasti pedagogických oborů. Disponuje znalostmi a dovednostmi základních i profilujících pedagogických disciplín, metodologie pedagogického výzkumu, projektování a realizace empirického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě a spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

  V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů.

  Hlavní výzkumná témata:

  - Distributivní vedení ve školách

  - Vzdělávání dospělých ve světě (komparativní studie)

  - Klima školy očima žáků

  - Komunikace mezi žáky při skupinovém vyučování

  - Digitální technologie ve formálním a informálním učení (životě) dětí, mládeže i dospělých (digitální technologie ve škole, v rodině, v zaměstnání; digitální technologie jako součást běžných každodenních aktivit v různých kontextech a prostředích včetně prostředí virtuálního)

  - Informální učení ředitelů škol

  - Role jazykové výbavy žáků v jejich zapojení do výukové komunikace

  - Argumenty v dialogicky pojatém vyučování

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent je vybaven hlubokou znalostí teorie pedagogických věd s oporou o českou a zahraniční literaturu.
  • Absolvent je schopen plánovat, realizovat a analyzovat empirické šetření kvalitativní a kvantitativní povahy.
  • Absolvent je schopen psát kvalitní odborné texty publikovatelné na mezinárodní vědecké scéně.
  • Absolvent spolupracuje v české a mezinárodní komunitě s předními vědeckými odborníky a jejich týmy.
 • Uplatnění absolventa

  Úspěšný absolvent je schopen vykonávat samostatnou a vysoce odbornou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti pedagogických oborů, projektovat a realizovat pedagogický výzkum a evaluovat jeho výsledky, zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě a spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

  Absolventi našeho doktorského studia mají jsou velmi dobře připravení k vědecké práci, o čemž svědčí fakt, že jsou úspěšní v konkurzech na mnoha českých univerzitách a v dané pozici pracují nadále. Absolventi jsou zaměstnáni na Technické univerzitě v Ostravě, Pedagogické fakultě MU, Univerzitě Pardubice, Mendelově univerzitě v Brně, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitě Hradec Králové, Global School of Science v Nepálu, Royal University of Bhutan či Univerzitě Komenského v Bratislavě. Detailní seznam absolventů zde: https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/pedagogika/absolventi.

 • Praxe

  Praxe doktorských studentů má čtyři podoby: A) doktorští studenti jsou zapojováni do empirického výzkumu realizovaného na pracovišti, což vede k osvojení metodologických dovedností od seniorních akademických pracovníků přímo při realizaci výzkumu; B) studenti se v kurzu Autorský seminář učí psát odborné články s využitím svých vlastních empirických dat; C) v rámci zahraniční studijní semestrální stáže si studenti na prestižních univerzitách prakticky osvojují nové metody analýzy dat; D) doktorští studenti získávají praktické zkušenosti s výukou v kurzech svých školitelů, při tandemové výuce a v kurzech Centra pro rozvoj pedagogických kompetencí (CERPEK).

 • Standardy kvalifikačních prací

  V disertační práci student předkládá originální a původní výsledky své práce, které vytvořil v průběhu studia v doktorském programu. Za disertační práci může být uznán i soubor nejméně tří kvalitních textů publikovaných nebo k publikaci připravených v prestižních vědeckých časopisech, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem. Disertační práce je psána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Disertační práce se předkládá vždy elektronicky prostřednictvím IS MU a ve třech tištěných vyhotoveních. Doporučený minimální počet znaků dizertační práce je 144 000 (včetně mezer). Veškeré odkazy na literaturu musí splňovat normu APA a práce musí splňovat etická pravidla empirického výzkumu.

Základní údaje

Zkratka
D-PGA_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
2500 €

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu