HELÁNOVÁ, Kateřina, Jiří PAŘENICA, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Simona LITTNEROVÁ, I. KLABENEŠOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Petr LOKAJ, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Ondřej TOMAN, Olga GIMUNOVÁ, Jan MALÁSKA a Jindřich ŠPINAR. Elevace proteinu S-100B u pacientů s akutním koronárním syndromem po resuscitaci je prediktorem nepříznivé neurologické prognózy. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 4, s. 266-272. ISSN 0042-773X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Elevace proteinu S-100B u pacientů s akutním koronárním syndromem po resuscitaci je prediktorem nepříznivé neurologické prognózy
Název anglicky S-100B protein elevation in patients with the acute coronary syndrome after resuscitation is a predictor of adverse neurological prognosis
Autoři HELÁNOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří PAŘENICA (203 Česká republika, domácí), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ (203 Česká republika, domácí), Simona LITTNEROVÁ (203 Česká republika, domácí), I. KLABENEŠOVÁ (203 Česká republika), Zdeňka ČERMÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr LOKAJ (203 Česká republika, domácí), Petr KALA (203 Česká republika, domácí), Martin POLOCZEK (203 Česká republika, domácí), Ondřej TOMAN (203 Česká republika, domácí), Olga GIMUNOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan MALÁSKA (203 Česká republika, domácí) a Jindřich ŠPINAR (203 Česká republika, domácí).
Vydání Vnitřní lékařství, 2012, 0042-773X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00062241
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky S-100B; acute coronary syndrom; cardiac arrest
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 10. 12. 2012 23:12.
Anotace
Roční incidence mimonemocniční srdeční zástavy se pohybuje kolem 90–190 případů na 100 000 obyvatel. Limitujícím faktorem další prognózy pacientů po mimonemocniční zástavě bývá neurologický stav pacientů. Protein S-100B, produkt buněk převážně nervové soustavy, je gliově specifický a je vyjádřen především u astrocytů. Bylo prokázáno, že po oběhové zástavě jeho zvýšená hladina koreluje s prognózou pacientů. Cílem práce je stanovit hladinu proteinu S-100B ve skupině pacientů s akutním infarktem myokardu bez oběhové zástavy a porovnat ji s hodnotou u pacientů s akutním infarktem myokardu po mimonemocniční resuscitaci. Metodika: Celkem bylo vyhodnoceno 24 pacientů po mimonemocniční resuscitaci pro maligní arytmii při akutním koronárním syndromu (AKS), všichni byli léčeni mírnou terapeutickou hypotermií. Kontrolní skupinu tvořilo 19 pacientů s AKS. Vzorek ke stanovení S-100B byl odebrán ihned při přijetí. Neurologický stav byl hodnocen podle CPC skóre (Cerebral Performance Categories) při propuštění, pacienti byli rozdělení do 3 skupin: CPC1 – dobrý stav, CPC2 – středně závažné neurologické postižení, CPC3-5 – závažné neurologické postižení, kóma nebo smrt. Výsledky: Hodnoty proteinu S-100B byly u pacientů bez resuscitace v rozmezí 0,038–0,204 mikro g/l, u pacientů po resuscitaci bez následného neurologického postižení (CPC 1) 0,077–0,817 mikro g/l, u pacientů se středně závažným neurologickým postižením (CPC 2) 0,132–2,59 mikro g/l a pacienti se závažným neurologickým postižením nebo zemřelí měli hladinu S-100B 0,70–8,53 mikro g/l. Dle ROC analýzy jsme zjistili cut-off hodnotu S-100B pro pravděpodobně dobrý neurologický stav < 0,23 mikro g/l (specificita 93 %, senzitivita 70 %) a hodnotu pro pravděpodobně závažné neurologické postižení nebo smrt > 1,64 mikro g/l (specificita 95 % a senzitivita 83 %). Závěr: Protein S-100B je jedním z časných a citlivých markerů těžkého poškození mozku u pacientů po srdeční zástavě. Jeho časné stanovení může napomoci lékaři při predikci neurologického stavu a rozhodování o dalším postupu.
Anotace anglicky
The annual incidence of out-of-hospital cardiac arrest is around 90–190 cases per 100 000 inhabitants. The limiting factor for further prognosis of patients after out-of-hospital arrest is their neurological status. The S100B protein is mainly the nervous system cells product, its glial-specific and mostly expressed by astrocytes. It has been shown that after circulatory arrest its increased level correlates with the prognosis of patients. Work aims to determine the level of protein S100B in the group of patients with acute myocardial infarction without circulatory arrest, and compare it to the value in patients with acute myocardial infarction after out-of-hospital resuscitation. Methods: 24 patients were evaluated after out-of-hospital resuscitation for the malignant arrhythmias during acute coronary syndrome (ACS). All patients were treated with mild therapeutic hypothermia. The control group consisted of 19 patients with ACS. The sample for the determination of S-100B was taken immediately on admission. Neurological status was evaluated according to the CPC scores (Cerebral Performance Categories) at discharge, patients were divided into 3 groups: CPC1 – good condition, CPC2 – moderate neurological disability, CPC3-5 – serious neurological impairment, coma or death. Results: The values of protein S-100B fluctuated, in patients with no resuscitation, in range between 0,038 to 0,204 pg/ml. In patients after resuscitation without subsequent neurological disability (CPC 1) was range 0,077 to 0,817 pg/ml, in patients with moderate to severe neurological disability (CPC 2) was range 0,132–2,59 pg/ml, patients with severe neurological disabilities or deaths had S-100B levels from 0,70 to 8,53 pg/ml. According to ROC analysis we found the cut-off value for the S-100B. Cut-off value for probably a good neurological condition is < 0,23 pg/ml (specificity 93%, sensitivity 70%), and value testify for supposed severe neurological disability or death is > 1,64 pg/ml (specificity 95%, sensitivity 83%). Conclusion: Protein S-100B is one of the early and sensitive markers of severe brain damage in patients after cardiac arrest. Its early determination can help in prediction of patient neurological condition and help doctors to decide further action.
VytisknoutZobrazeno: 1. 3. 2021 06:26