KUCBEL, Maroš. Normative Textual Representation of Mathematical Formulae. Sojka, Petr (školitel diplomové práce). Brno, 63 s. 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 50 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Normative Textual Representation of Mathematical Formulae
Name in Czech Normativní textový zápis matematických formulí
Authors KUCBEL, Maroš (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Sojka, Petr (školitel diplomové práce).
Edition Brno, 63 s. 2013. Brno, 50 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome special-purpose publication
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Archiv závěrečné práce
RIV identification code RIV/00216224:14330/13:00068834
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) MathML; StAX; konverze; MREC; matematika; matematické formule; matematické operace; přístupnost
Keywords in English MathML; StAX; conversion; MREC; mathematics; mathematical formulae; mathematical operations; accessibility
Tags accessibility, conversion, mathematical formulae, mathematical operations, MathML, MREC, StAX
Changed by Changed by: Mgr. Maroš Kucbel, učo 324736. Changed: 15/7/2013 21:59.
Abstract
The thesis deals with various options of representing mathematical content in electronic formats and their conversion to the plain text. Main focus is given to MathML that is described in detail. The thesis provides a list of current tools available in this field. The findings are applied to the analysis of a MathML-to-plain-text conversion tool. The result of the analysis is taken as a base of the implementation of said tool. The performance aspect of the tool plays an important role in the development process. The tool is then used for a conversion of a substantial corpus of mathematical documents, and the results of the conversion are presented.
Abstract (in Czech)
Táto práca sa zaoberá rôznymi možnosťami reprezentácie matematického obsahu v elektronických formátoch a ich konverziou do prostého textu. Pozornosť sa venuje hlavne jazyku MathML, ktorý je detailne popísaný. Práca poskytuje zoznam súčasných nástrojov dostupných v tomto obore. Poznatky sú aplikované na analýzu konverzného nástroja z MathML do prostého textu. Výsledok analýzy slúži ako základ implementácie spomenutého nástroja. Výkonnostný aspekt nástroja zohráva dôležitú úlohu v procese vývoja. Nástroj je následne použitý na konverziu značne veľkého súboru matematických dokumentov a výsledky konverzie sú prezentované na záver práce.
Links
250503, internal MU codeName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union, Competitiveness and inovation framework programme
PrintDisplayed: 29/5/2020 07:18