KOLEJKA, Jaromír, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Martin KLIMÁNEK, Petr KLUSÁČEK, Tomáš KREJČÍ, Libor LNĚNIČKA, Stanislav MARTINÁT, Eva NOVÁKOVÁ, Stanislav ONDRÁČEK, Vladimír PLŠEK, Hana SVATOŇOVÁ and Hana SVOBODOVÁ. Postindustriální krajina Česka (Post-industrial Landscape of the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Soliton, 2012. 298 pp. ISBN 978-80-904785-1-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postindustriální krajina Česka
Name in Czech Postindustriální krajina Česka
Name (in English) Post-industrial Landscape of the Czech Republic
Authors KOLEJKA, Jaromír, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Martin KLIMÁNEK, Petr KLUSÁČEK, Tomáš KREJČÍ, Libor LNĚNIČKA, Stanislav MARTINÁT, Eva NOVÁKOVÁ, Stanislav ONDRÁČEK, Vladimír PLŠEK, Hana SVATOŇOVÁ and Hana SVOBODOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 298 pp. 2012.
Publisher Soliton
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-904785-1-0
Keywords (in Czech) postindustriální krajina - mapování - katalog
Keywords in English post-industrial landscapes - survey - catalogue
Tags industrial landscape, land forms, land use, post-industrial landscape
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., učo 111102. Changed: 12/11/2013 11:46.
Abstract
Postindustriální krajina je dědictvím průmyslové epochy trvající přes dvě století ve vyspělých průmyslových zemích světa. Průmyslové dědictví, ať již objekty a plochy přímo formované průmyslem, nebo areály doprovodných sídelních, dopravních, zemědělských, militárních a dalších aktivit, jsou zakořeněny v současné kulturní krajině, zpravidla beze své původní funkce. Jejich koncentrace dávají krajině konkrétní ráz a dávají jí označení postindustriální krajina. Ačkoliv ve světě tento pojem již nejméně jedno desetiletí není novinkou, teprve v rámci projektu „Osud české postindustriální krajiny“ číslo IAA 300860903 podporovaného Grantovou agenturou Akademie věd České republiky byly rozpracovány definiční znaky tohoto typu krajiny, navržena a použita metodika jejich identifikace, vymezeni, mapování a typologie, a to na základě obecně dostupných dat. Podobná jsou k dispozici v rozhodující většině zemí EU a průmyslového zámoří, takže je možné provést srovnatelné výzkumy i mimo území ČR. Výsledky projektu jsou s podporou GA AV ČR publikovány v této monografii. Ta představuje jak terminologickou a metodologickou příručku, tak katalog jednotlivých identifikovaných postindustriálních krajin na území Česka s příslušnou textovou, mapovou a obrazovou dokumentací. Publikace může dobře sloužit jak zainteresované územní administrativě, tak rozhodovacím orgánům na všech úrovních, včetně institucí Evropské unie. Je určena rovněž pro širokou odbornou i laickou veřejnost.
Abstract (in English)
The post-industrial landscape is a legacy of the industrial era that lasted over two centuries in industrialized countries. Industrial heritage, both as objects and areas directly shaped by the industry, or accompanying residential, transportation, agricultural, military areas and results of other activities are rooted in the contemporary cultural landscape, usually without their original function. Their concentration give the landscape a particular character and give its designation as the post-industrial landscape . Although this subject was discussed in the world for at least a decade, only now the details were defined in the framework of the project " The fate of Czech post-industrial landscape" No. IAA 300860903 supported by the Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic. There have been developed the characteristics of this type of the landscape, designed a methodology for the identification, delineation, mapping and typology, based on generally available data. Similar data are available in a decisive majority of EU countries and industrialized lands overseas, making it possible to carry out comparative studies outside the country. This monograph presents both the terminological and methodological guide and also the catalogue of identified post-industrial landscape of the Czech Republic with the appropriate texts, maps and illustrations. This publication may serve well the territorial administration and decision-making bodies at all levels, including the institutions of the European Union. It is also intended for the professional and wide publics.
Links
IAA300860903, research and development projectName: Osud české postindustriální krajiny
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the ASCR
PrintDisplayed: 7/8/2020 12:03