ČEPLOVÁ, Natálie, Zdeňka LOSOSOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ, Vladimír ŘEHOŘEK, Lubomír TICHÝ a David ZELENÝ. Fylogenetická diverzita vegetace velkých evropských měst. In Konference České společnosti pro ekologii "Ekologie 2013". 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fylogenetická diverzita vegetace velkých evropských měst
Název anglicky Phylogenetic diversity of European urban vegetation
Autoři ČEPLOVÁ, Natálie, Zdeňka LOSOSOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ, Vladimír ŘEHOŘEK, Lubomír TICHÝ a David ZELENÝ.
Vydání Konference České společnosti pro ekologii "Ekologie 2013" 2013.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova česky avpd; disturbance; fylogenetická diverzita; městská vegetace
Klíčová slova anglicky avpd; disturbances; phylogenetic diversity; urban vegetation
Změnil Změnila: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D., učo 13913. Změněno: 24. 2. 2014 09:07.
Anotace
Předpokládáme, že rostlinná společenstva vyvíjející se na stanovištích s různou mírou disturbance se liší nejen svým druhovým složením, ale také z hlediska své fylogenetické struktury. Tato studie se zabývá porovnáním fylogenetické alfa diverzity rostlinných společenstev na městských stanovištích s různou mírou narušení. Sběr dat proběhl v letech 2007 až 2009 ve 32 velkých evropských městech podle jednotného protokolu. V každém městě bylo vybráno sedm různých stanovišť – centrální náměstí, bulvár, vilová čtvrť, panelové sídliště, městský park, čerstvě disturbovaná plocha a travnatá plocha s nálety dřevin. Na ploše o velikosti 1 ha byly zaznamenány všechny spontánně se vyskytující taxony cévnatých rostlin. Sběr dat probíhal od poloviny června do poloviny srpna. Pro všechny nalezené taxony byl vytvořen datovaný fylogenetický strom. Následně byla pro každé stanoviště vypočítána fylogenetická alfa diverzita na základě fylogenetických vzdáleností všech taxonů vyskytujících se ve společenstvu (avpd; average phylogenetic distinctiveness). Pomocí nulového modelu jsme testovali, zda je tato hodnota signifikantně nenáhodná. Pokud je reálná hodnota fylogenetické diverzity nižší než hodnota nulového modelu, pak na stanovišti zřejmě působí silné environmentální filtry a přežívají zde spíše blíže příbuzné druhy. Tato situace platí pro všechny pozorované typy stanovišť, tudíž vliv prostředí je silnější než vzájemná konkurence mezi blízce příbuznými druhy. Hodnota fylogenetické alfa diverzity roste s podílem původních druhů na stanovišti. Archeofyty jsou skupina relativně blízce příbuzných druhů, a proto ve společenstvech s velkým podílem archeofytů je fylogenetická alfa diverzita menší. Podíl neofytů na stanovišti hodnotu fylogenetické diverzity nijak významně neovlivňuje – jde o různorodou skupinu taxonů s různým stupněm příbuznosti.
VytisknoutZobrazeno: 16. 10. 2021 13:41