ČINČERA, Jan. Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí (Environmental education centers between theory and practice). Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita, 2013, 273 pp. ISBN 978-80-210-6525-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí
Name (in English) Environmental education centers between theory and practice
Authors ČINČERA, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, 273 pp. 2013.
Publisher BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00070839
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-6525-3
Keywords in English Environmental education; environmental education centers; non-profit organisations; evaluation; programme
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D., učo 96852. Changed: 27/2/2014 11:35.
Abstract
Práce zkoumá postupy, jakými střediska ekologické výchovy v České republice zabezpečují efektivitu svých výchovně-vzdělávacích programů. Pomocí metodologie zakotvené teorie jsou zde analyzovány názory pracovníků středisek na evaluaci a nové metodické přístupy k tvorbě programů i širší kontext, ve kterém se střediska pohybují. Centrální kategorií pro vysvětlení strategií, která střediska volí pro zajištění a na ověření efektivity svých programů, i procesů, které tyto strategie vyvolávají v rámci komunity středisek, je “sebevymezení”. Konfrontace s novými teoretickými pohledy na efektivitu environmentální výchovy vedla pracovníky středisek k potřebě vyjasnit si svoji pozici – svoje pojetí environmentální výchovy i představu o její efektivní realizaci. V jejím průběhu střediska čerpají z různých „zdrojů síly“, z alternativních interpretací historie environmentální výchovy v České republice i z existujícího kontextu. V diskusní části práce porovnává optimální a současné rozdělení rolí mezi hlavní aktéry environmentální výchovy: univerzity, stát, střediska a školy. Upozorňuje na rizika, které mohou ze stávající situace nastat, ale i na příležitosti pro kvalitativní rozvoj environmentální výchovy.
Abstract (in English)
The aim of the essay is to investigate the ways Czech environmental education centers manage and evaluate the effectiveness of their programs. The grounded theory approach was applied for analysis of opinion of centers’ staff on programme evaluation and on new methodical guidelines for programme designing.The core category for explaining the strategies for establishing and evaluating the program effectiveness of the centers, and the processes these strategies introduce into the community of the centers, appears to be ‘self-defining’. As the centers are confronted with new theoretical views on the effectiveness of environmental education, they feel it necessary to clarify their position, i.e. their concept of environmental education and its effectiveness. To support their self-definition, they use various ‘sources of power’: various alternative interpretations of the history of environmental education in the Czech Republic, and existing context. In the discussion section, an comparison is made between the optimal and the current division of roles between the main stakeholders of environmental education (i.e. universities, government, centers and schools). Two results of the current state-of-affairs are discussed: existent threats and opportunities for further qualitative development of the field.
PrintDisplayed: 30/5/2024 08:32