KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a na prvním stupni základní školy (Education of Children and Pupils with Communication Disorders in Preschool Age and in Primary School). In KLENKOVÁ J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 9-33. ISBN 978-80-210-6652-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a na prvním stupni základní školy
Name (in English) Education of Children and Pupils with Communication Disorders in Preschool Age and in Primary School
Authors KLENKOVÁ, Jiřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb, p. 9-33, 25 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00072441
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6652-6
Keywords (in Czech) komunikace; komunikační schopnos; narušená komunikační schopnost; jazykové roviny; individuální integrace; skupinová integrace; inkluze; inkluzivní škola
Keywords in English communication; communication ability; impaired communication ability; linguistic levels; individual integration; group integration; inclusive school
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., učo 1372. Changed: 2/3/2014 13:19.
Abstract
V kapitole je prezentován výzkum, který byl realizován v rámci řešení Výzkumného záměru MSM 0021622443 „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Po dobu řešení výzkumného záměru byla analyzována problematika vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vybraná výzkumná šetření byla zaměřena na vývoj a obtíže ve vývoji komunikační schopnosti dětí před zahájením a v počátcích povinné školní docházky a na vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností na prvním stupni v rámci inkluzivní školy.
Abstract (in English)
The chapter presents the research implemented within the research project Special Needs of pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education (MSM 0021622443). During the research project the problematics of the education of pupils with impaired communication ability was analyzed. Selected research surveys focused on the development and difficulties in the development of communication skills of children before and at the beginning of primary school attendance and the education of students with communication disorders at the first grade in inclusive schools.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 22/6/2024 04:19