WILCZEK, Josef, Fabrice MONNA, Mareva GABILLOT, Nicolas NAVARRO, Lucille RUSCH a Carmela CHATEAU. Neřízené modely typologické klasifikace archeologických artefaktů. In Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka (Česká republika). 2014. ISBN 978-80-87365-67-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Neřízené modely typologické klasifikace archeologických artefaktů
Název anglicky Unsupervised models for typological classiification of archaeological artefacts
Autoři WILCZEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Fabrice MONNA (250 Francie), Mareva GABILLOT (250 Francie), Nicolas NAVARRO (250 Francie), Lucille RUSCH (250 Francie) a Carmela CHATEAU (250 Francie).
Vydání Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka (Česká republika), 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00075629
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-87365-67-0
Klíčová slova česky doba bronzová; sekera s lištami; eliptická Fourierova analýza; uzavřená kontura; Bayesovské modely
Klíčová slova anglicky bronze age; flanged axe; elliptic Fourier analysis; closed contour; Model-Based Methods
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 20. 2. 2015 16:51.
Anotace
Klasifikace seker s lištami datovanými do střední doby bronzové je velice složitá. V literatuře se lze setkat s obrovským množstvím různých typů seker, mnohé z nich se navíc skládají z řady variant. Například v současně uznávané francouzské terminologii jsou sekery s lištami prezentovány dvěma velkými skupinami: „atlantickými“ a „orientálními“ formami. Obě skupiny jsou nicméně velice polymorfní a často lze podle nich obtížně typologicky klasifikovat. Dokládá to například i fakt, že sekery typu Armorican tumuli (atlantická skupina) a Neyruz (orientální skupina), obě sestávající z celé řady variant, jsou si na první pohled vizuálně velice podobné. Tyto skutečnosti nicméně nebrání archeologům v interpretaci některých důležitých otázek; týkajících se například vlivu orientálního typu na atlantický a vice-versa. V prvé řadě jsme proto pomocí analýzy uzavřených kontur (Eliptická Fourierova Analýza) aplikované na siluety 268 seker testovali vhodnost stávajícího klasifikačního modelu. Jelikož tento model dobře nevysvětloval strukturování seker založené na tvarové podobnosti, navrhli jsme novou tvarovou klasifikaci za použití neřízených modelů shlukové analýzy a diskriminačních metod založených na Gaussovských modelech. Tato klasifikace byla následně validována pomocí prostorové distribuce nálezů za použití multinomiální skenovací statistiky. Poslední krok sestával z přiřazení jedinců s neznámým členstvím (sekery-ingoty) do jedné z nově vytvořených skupin.
Anotace anglicky
The classification of flanged axes dated to the middle Bronze Age is very complex. Many types of axes exist, and most of them are composed by numerous variants. For example, in the recent and well-established French terminology, those axes are represented by two generic groups: namely "atlantic" and “oriental” forms. Both groups are nevertheless very polymorph so that it is often very difficult to classify the individuals. It can be illustrated for example by the fact that axes of armorican tumulus type (Atlantic group) and Neyruz type (Occidental group), both consisting of number of variants, are at the first sight visually very similar. Nevertheless, those facts do not prevent archaeologists from interpreting some important questions, for example those concerning the influences of oriental type on atlantic and vice-versa. At the first stage, we aimed at checking the pertinence of the current typology at the light of a morphometric analysis based on the treatment by a closed contour approach (Elliptic Fourier Analysis) of 268 axes. As the current typological model does not explain well the structuring of axes based on the shape similarity, we proposed a new formal classification, using an unsupervised clustering and discriminant methods based on the Gaussian mixture modelling. Once this step performed, we validated this classification via a spatial distribution of findings using a multinomial scan statistics. The final step consisted in introducing new individuals (axes-ingots) of unknown membership to attribute them to the one of the newly established groups.
VytisknoutZobrazeno: 30. 11. 2023 22:13