CS

Soudní řád správní. Komentář

POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL and Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář (Code of Administrative Justice. Commentary). Praha: Leges, 2014. p. nestránkováno, 361 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Soudní řád správní. Komentář
Name in Czech Soudní řád správní. Komentář
Name (in English) Code of Administrative Justice. Commentary
Authors POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL and Martin BRUS.
Edition Praha, p. nestránkováno, 361 pp. Komentátor, 2014.
Publisher Leges
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7502-024-6
Keywords (in Czech) soudní řád správní, krajský soud, Nejvyšší správní soud, žaloba, kasační stížnost
Keywords in English Code of Administrative Justice; regional court; Supreme Administrative Court, action, cassation complaint
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., učo 61256. Changed: 7/7/2014 11:32.
Abstract
Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a kontroly veřejné správy. Publikace plně zohledňuje dopady nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Současně poukazuje na tzv. velkou novelu soudního řádu správního, provedenou zákonem č. 303/2011 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2012. Nastalý časový odstup již umožňuje její vyhodnocení. Pochopitelně, že komentář přibližuje aktuální judikaturu správních soudů, která se stále vyvíjí a jejíž poznání je pro řádné pochopení správního soudnictví a ochrany v něm poskytované nezbytné. Mnoho institutů v soudním řádu správním stávající soudní praxe vyložila a aplikuje jinak, než jak by se dalo seznat z textu samotného, případně odlišně, než tomu bylo zvykem.
Abstract (in English)
The Code of Administrative Justice is not only important for the organization and functioning of the administrative justice, but also represents one of the cornerstones of the democratic legal state and an essential part of the patchwork of protection of rights and the control of public authorities. Publications deals with the new Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.) and points out the major amendment to the Administrative Procedure Code, by Act No. 303/2011 Coll., Which came into effect on 1 1 2012. Occurred lapse of time already allows its evaluation. Of course, that commentary approximates the actual practice of administrative courts, which is still evolving and whose knowledge is a good understanding of administrative justice and the protection it provided essential. Many institutes in the Code of Administrative Justice existing jurisprudence has interpreted and applied differently than how it could be seen from the text itself, or differently, than was customary.
PrintDisplayed: 23/4/2019 12:46

Other applications