STARÁ, Lenka and David ZBÍRAL. Utváření nekonformní náboženské skupiny v záznamech z inkvizičního procesu s oddanými svaté Vilemíny (Formation of a Nonconformist Religious Group in the Records of the Inquisitional Process with the Devotees of Saint Guglielma). Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2014, vol. 22, No 1, p. 55-88. ISSN 1210-3640.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Utváření nekonformní náboženské skupiny v záznamech z inkvizičního procesu s oddanými svaté Vilemíny
Name (in English) Formation of a Nonconformist Religious Group in the Records of the Inquisitional Process with the Devotees of Saint Guglielma
Authors STARÁ, Lenka (203 Czech Republic, belonging to the institution) and David ZBÍRAL (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Religio: Revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2014, 1210-3640.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00073929
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Vilemína z Milána; Manfréda z Pirovana; Ondřej Saramita; vilemínité; Milán; inkvizice; inkvizišní záznamy; náboženské hnutí; náboženská skupina; sekta; hereze; nonkonformismus; utváření skupiny
Keywords in English Guglielma of Milan; Mayfreda da Pirovano; Andrea Saramita; Guglielmites; Milan; 13th-century Italy; inquisition; inquisitional records; religious movement; religious group; sect; heresy; nonconformism; group formation
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 1/3/2015 23:34.
Abstract
V poslední čtvrtině 13. století se v Miláně zformovala skupina shromážděná kolem vzpomínek na jistou Vilemínu, pokládanou za svatou ženu. Kromě mainstreamových podob kultu se v jejich kruzích objevily i esoterické představy o Vilemíně jako o Duchu svatém a o nastolení nového řádu v katolické církvi s novými evangelii, apoštoly i hierarchií včetně obsazení papežského úřadu ženou. Tento článek rekonstruuje skupinu v procesu jejího vznikání, zvažuje pramennou základnu pro různá tvrzení v literatuře a dospívá k následujícím závěrům: (1) svým způsobem života Vilemína podnítila vznik společenství uctívajícího její památku, avšak nebyla autorem učení spojujících ji s Duchem svatým; (2) přestože Ondřej Saramita a Manfréda z Pirovana skutečně byli důležitými postavami utváření skupiny, i další Vilemínini oddaní významným a tvůrčím způsobem přispěli k rozhovorům a aktivitám skupiny; (3) neexistují jiné doklady Vilemínina českého a královského původu nežli úryvky milánských inkvizičních záznamů, přičemž tento původ je spíše zbožnou legendou její uctívačů než skutečností; (4) navzdory mínění některých historiků se Vilemínini stoupenci nesnažili nastolit v církvi čistě ženskou hierarchii; (5) když Vilemínini stoupenci diskutovali o tom, proč se Duch svatý vtělil do ženy, považovali to povětšinou za logické vyústění procesu spásy lidstva. Kromě zaujetí stanoviska k těmto tématům dřívější historiografie užíváme záznamy k závěrům o prekérním procesu formování skupiny.
Abstract (in English)
In the last quarter of the 13th century, a group was formed in Milan around memories of Guglielma, considered as a holy woman. Besides mainstream forms of cult, esoteric beliefs about Guglielma came into being, and a small network of people began to claim that Guglielma was a female incarnation of the Holy Spirit. Her followers had the project of establishing a new order in the Catholic church with new gospels, new apostles, a new hierarchy and a female pope. This article aims at a reconstruction of the group in the process of its emergence, reconsiders the source basis of various statements in existing literature, and arrives at the following conclusions: (1) by her way of life, Guglielma stimulated the birth of a congregation venerating her memory, but she was not the author of teachings associating her with the Holy Spirit; (2) in spite of the obvious importance of Andrea Saramita and Mayfreda da Pirovano, there are also other devotees of Guglielma who creatively contributed to the group's conversations and activities, but were overshadowed by the inquisitors' search for heresiarchs and by subsequent historiography; (3) there is no other evidence for the Bohemian and royal origin of Guglielma besides the trial records, and this alleged origin is likely to be a pious legend of her followers; (4) contrary to the suggestions of several historians, the devotees of Guglielma did not intend to establish a purely female hierarchy in the Church; and (5) in their conversations, Guglielma's followers discussed the question of why the Holy Spirit could not incarnate in a man, and for the most part, they saw the female incarnation of the Holy Spirit as a logical outcome of the process of human salvation. In addition to our assessments of these issues, we use the records to draw some conclusions about the precarious process of group formation.
Links
GAP401/12/0657, research and development projectName: Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 3/12/2020 09:01