KREIDL, Martin and Lucie MORAVCOVÁ. Které hodnoty ovlivňují vstup do manželství? (Which Values Affect Marriage Entry?). Sociální studia, Masarykova univerzita, 2014, vol. 11, No 2, p. 101-122. ISSN 1214-813X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Které hodnoty ovlivňují vstup do manželství?
Name (in English) Which Values Affect Marriage Entry?
Authors KREIDL, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lucie MORAVCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Sociální studia, Masarykova univerzita, 2014, 1214-813X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00076735
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English Marriage entry;second demographic transition;values;Czech Republic
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. Martin Kreidl, Ph.D., učo 108207. Changed: 7/10/2014 10:23.
Abstract
V posledních dekádách došlo v ČR, podobně jako v jiných zemích, k zásadním změnám v rodinném a reprodukčním chování – mezi nimi také k poklesu sňatečnosti a odkládání vstupu do manželství. Tyto změny bývají vykládány z perspektivy druhé demografické tranzice, která postuluje, že ve společnosti dochází k posilování hodnot negativně ovlivňujících individuální rozhodnutí vstoupit do manželství. Nicméně vliv hodnotového profilu jednotlivce na vstup do manželství dosud nebyl explicitně modelován. Proto používáme data ze dvou vln šetření Generations and Gender Survey z let 2005 a 2008 a ukazujeme, jaký byl vliv vybraných hodnot (měřených v první vlně panelu) na pozdější vstup do manželství. Nalézáme pouze dílčí potvrzení teorie druhé demografické tranzice (materialismus zvyšuje pravděpodobnost vstupu do manželství u respondentů mimo pracovní trh). Celkově pozorujeme mnohem slabší vliv hodnotových proměnných na vstup do manželství, než jsme podle teorie druhé demografické tranzice očekávali.
Abstract (in English)
In the last decades the Czech Republic experiences, as other countries, fundamental changes in family and reproductive behaviour – including declining marriage rates and marriage postponement. These changes are interpreted through the second demographic transition perspective, which postulates strengthening of values with negative effect on individual decision to marry. Nevertheless, the effect of individual value profile on marriage entry has not been explicitly modelled. Therefore, we use data from two waves of Generations and Gender Survey from 2005 and 2008 and indicate what the effect of selected values (measured in the first wave) on later marriage entry was. We find only partial support for the second demographic transition theory (materialism increases the likelihood of marriage among respondents outside the labour market). Overall, we observe a much weaker effect of value variables than we have expected according to the second demographic transition theory.
PrintDisplayed: 26/2/2020 12:22