MILÉŘ, Tomáš and Jan HOLLAN. Klima a koloběhy látek – Jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění (Climate and Flows of Substances – How the Earth's climate system works, why and how the climate is changing). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7109-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Klima a koloběhy látek – Jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění
Name (in English) Climate and Flows of Substances – How the Earth's climate system works, why and how the climate is changing
Authors MILÉŘ, Tomáš and Jan HOLLAN.
Edition 1. vyd. Brno, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-7109-4
Keywords (in Czech) Toky látek, změna klimatu, viditelné a infračervené záření, biosféra, biouhel, vzdělávání.
Keywords in English Flows of substances, climate change, visible and infrared radiation, biosphere, biochar, education.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Jan Hollan, Ph.D., učo 3319. Changed: 11/1/2018 19:26.
Abstract
Publikace vznikla jako studijní text pro potřeby integrované výuky fyziky a chemie na VŠ. Autoři usilovali o zachycení současného stavu vědeckého poznání v problematice zemského klimatu a koloběhů látek. Jednotlivé kapitoly jsou teoretickým úvodem k vybraným tématům: solární konstanta, sálání a albedo, biouhel, model biosféry a dálkový průzkum Země. Publikace obsahuje praktické úlohy pro studentskou práci v laboratoři nebo v terénu. Součástí textu je glosář a podrobný abecední rejstřík.
Abstract (in English)
The publication suppose to serve as a study material for integrated teaching of physics and chemistry at the university. The authors sought to depict the current state of scientific knowledge on the issue of global climate and the flows of substances. Each chapter is a theoretical introduction to selected topics: the solar constant, radiation and albedo, biochar, biosphere model and remote sensing. The publication contains practical tasks for student work in the lab or in the field. The publication contains a detailed glossary and an alphabetical index.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 26/5/2024 14:46