ČEVELÍČEK, Michal a Roman HYTYCH. Case formulation competency development over three years of training: A close examination of two trainees. In Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting, Copenhagen, Denmark, June 25-28. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Case formulation competency development over three years of training: A close examination of two trainees
Název česky Rozvoj kompetence formulace případu během tří let výcviku: Podrobný pohled na dva frekventanty
Autoři ČEVELÍČEK, Michal (203 Česká republika, garant, domácí) a Roman HYTYCH (203 Česká republika, domácí).
Vydání Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting, Copenhagen, Denmark, June 25-28, 2014.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Dánsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00074308
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky výcvik v psychoterapii; formulace případu; integrace; Výcvik integrace v psychoterapii
Klíčová slova anglicky psychotherapy training; case formulation; integration; Training in Psychotherapy Integration
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D., učo 173055. Změněno: 12. 1. 2015 20:20.
Anotace
Aim: An ability to develop comprehensive and clinically useful case formulations is considered a core psychotherapeutic competency. Yet, the subtle process of developing such competency throughout psychotherapy training is understudied. The present study closely explores development of Case Formulation competency in two trainees of the Training in Psychotherapy Integration. Method: Changes in 24 trainees’ usage of provided case information, creation of clinical hypotheses and treatment planning during three years of training were analyzed via Grounded Theory methodology. Afterwards, case formulations of two trainees were selected for a close re-examination to show implications of Grounded Theory model for individual trainees. Results: Trainees’ case formulation quality has improved regarding critical reasoning, precision and breadth of used information, hypotheses creation and intervention planning. Discussion: Detailed examination via qualitative methodology needs to be accompanied by quantitative measures to establish a precise degree of competency development.
Anotace česky
Cíl: Tvorba obsažných a klinicky užitečných formulací případu je považována za klíčovou psychoterapeutickou kompetenci. Proces rozvoje této dovednosti v průběhu psychoterapeutického výcviku nicméně není příliš prozkoumaný. Prezentace se zabývá rozvojem kompetence formulace případu u dvou frekventantů Výcviku integrace v psychoterapii. Metoda: Změny ve využívání poskytnutých informací o klientovi, vytváření terapeutických hypotéz a plánování intervencí v průběhu 3 let výcviku byly u 24 frekventantů analyzovány metodou zakotvené teorie. Poté byly formulace případu dvou frekventantů vybrány k podrobnému prozkoumání, aby byly implikace teorie předvedeny u konkrétních jednotlivců. Výsledky: Kvalita formulací případu se zlepšila v oblastech kritického myšlení, přesnosti a šíře využívaných informací, hypotéz a plánování intervencí. Diskuse: Výzkum využívající kvalitativní metodologie musí být doplněn kvantitativním měřením, s jehož pomocí budeme schopni stanovit přesný stupeň rozvoje kompetence formulace případu.
Návaznosti
GAP407/11/0141, projekt VaVNázev: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2021 02:22