ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Následky porušení smlouvy – tradiční i méně tradiční nároky. In Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 141-153, 13 s. Scientia, sv. č. 489. ISBN 978-80-210-7491-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Následky porušení smlouvy – tradiční i méně tradiční nároky
Název česky Následky porušení smlouvy – tradiční i méně tradiční nároky
Název anglicky The consequences of the break of the contract - the traditional and less traditional claims
Autoři ROZEHNALOVÁ, Naděžda (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí, od s. 141-153, 13 s. Scientia, sv. č. 489, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00078649
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7491-0
Klíčová slova česky Obchodní transakce - Vídeňská úmluva - porušení smlouvy - Občanský zákoník - PECL
Klíčová slova anglicky Commercial transaction - CISG - break of the contract - consequences - Civil Code - PECL
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 8. 4. 2015 10:27.
Anotace
Dne 1. ledna 2014 se v České republice stal účinným nový občanský zákoník. Jeho primárním účelem je regulace vnitrostátních právních vztahů vznikajících na území České republiky. V tomto kontextu bude také nejčastěji aplikován soudy či rozhodci. V současné době je však pravděpodobné, že soudy či rozhodci v České republice budou řešit i spory vzniklé ze soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Jedním z takovýchto vztahů jsou i mezinárodní obchodní transakce založené na smlouvě, ve které je přítomen mezinárodní prvek. Pokud soudy či rozhodci v České republice řeší spor z mezinárodní obchodní transakce, nemohou bez dalšího aplikovat své hmotné právo. Musí nejprve určit, které hmotněprávní normy mají použít. Za tímto účelem zpravidla použijí své kolizní normy a určí rozhodné právo. Pokud bude tímto právem právo české, budou aplikovat nový občanský zákoník. Nelze však přehlédnout, že Česká republika je vázána mezinárodními smlouvami obsahujícími unifikovanou hmotněprávní úpravu mezinárodních obchodních transakcí, které by měly být aplikovány přednostně. Nejvýznamnější z nich je Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží („Vídeňská úmluva“). Kromě toho v oblasti mezinárodních obchodních transakcí hrají nezanedbatelnou roli nestátní pravidla upravující smluvní závazkové vztahy. Z těchto uveďme především „soukromoprávní kodifikace“ v podobě Principů mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT z roku 2010 („Principy UNIDROIT“) a Principů evropského smluvního práva („PECL“). I přes existenci těchto dokumentů v případě mezinárodních obchodních transakcí stále zůstává poměrně velký prostor, kde může být aplikován vnitrostátní zákon v podobě nového občanského zákoníku. Je tedy zřejmé, že k aplikaci nového občanského zákoníku na mezinárodní obchodní transakce bude docházet.
Anotace anglicky
From 1 January, 2014, the new Civil Code has become effective in the Czech Republic. Its primary purpose is to regulate national legal relations within the Czech Republic. In this context, the new Civil Code will be most often applied by courts or arbitrators. At present, however, it is likely that courts or arbitrators in the Czech Republic will decide on disputes arising from civil relationships with an international element. These relations include also international business transactions based on contracts, in which the international element is present. If the courts or arbitrators in the Czech Republic decide on disputes arising out of international business transactions, they cannot automatically apply Czech substantive law. They have to first determine which substantive rules apply. For this purpose they usually use their conflict-of-laws rules and determine the applicable law. If the law applicable is the Czech law, the new Civil Code will be applied. On the other hand, it is not possible to overlook that the Czech Republic is bound by international conventions containing unified substantive rules for international business transactions, which should take precedence. The most important of them is the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“CISG”). In addition, in the field of international business transactions the nonstate rules governing contractual obligations play a significant role, namely 2010 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (“UNIDROIT Principles”) and the Principles of European Contract Law (“PECL”). Despite the existence of these documents, there is still a large area, in which the new Civil Code is applicable regarding the international commercial transactions. It is therefore clear that the application of the new Civil Code on international business transactions will occur.
Návaznosti
MUNI/A/0800/2013, interní kód MUNázev: Publikace vědeckých monografií II (Akronym: PVM)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2020 04:25