ROLEČEK, Jan, Illja Illič ČORNEJ a Alla Ilarionivna TOKARJUK. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach. Preslia. Česká botanická společnost, 2014, roč. 86, č. 1, s. 13-34. ISSN 0032-7786.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach
Název česky Srovnávací analýza mimořádně druhově bohatých širokolistých suchých trávníků východní části střední Evropy
Autoři ROLEČEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Illja Illič ČORNEJ (804 Ukrajina) a Alla Ilarionivna TOKARJUK (804 Ukrajina).
Vydání Preslia, Česká botanická společnost, 2014, 0032-7786.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 4.104
Kód RIV RIV/00216224:14310/14:00079020
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000332804600002
Klíčová slova česky Bílé Karpaty; Česká republika; disjunktivní rozšíření; hemiboreální les; historie prostředí; koexistence druhů; lesostep; louky; Prutsko-siretské meziříčí; reliktní druhy; Rumunsko; sečení; Slovensko; stanovištní podmínky; Ukrajina
Klíčová slova anglicky disjunct distribution; environmental history; forest-steppe; hemiboreal forests; meadows; mowing; Prut-Siret interfluve; relict species; site conditions; species coexistence; Romania; Czech Republic; Transylvanian Plateau; Ukraine; White Carpathians
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lucie Jarošová, DiS., učo 205746. Změněno: 5. 3. 2018 14:47.
Anotace
We report new sites of extremely species-rich semi-dry grasslands in the foothills of the Eastern Carpathians in the south-western Ukraine. Using comparison with other sites with extremely species- rich semi-dry grasslands in the peri-Carpathian region and beyond, we show that these grasslands share many important features, including similar species composition, occurrence of species with disjunct distributions, site conditions, landscape context, long history of human influence and traditional management practice. We suggest that continuity on a large (Pleistocene-Holocene) time scale and regularly practiced management that reduces the asymmetry in competition (typically mowing and absence of fertilizer application) may be the crucial factors responsible for the extremely high local species richness in east-central European semi-dry grasslands. We also suggest that this richness largely originates from an ancient pool of species of Eurasian forest-steppe and hemiboreal forests.
Anotace česky
Širokolisté suché trávníky východní části střední Evropy patří k mimořádně druhově bohatým rostlinným společenstvům, držícím několik světových rekordů v počtu druhů cévnatých rostlin na malé prostorové škále. Příčiny této výjimečnosti nejsou dostatečně známy, což mimo jiné brání lepšímu porozumění mechanismům koexistence rostlinných druhů. Podle našeho názoru lze k poznání v této oblasti účinně přispět sběrem a publikováním základních informací o geografickém rozšíření těchto trávníků, jejich druhové bohatosti, druhovém složení a stanovištních podmínkách. V tomto příspěvku popisujeme nové lokality extrémně druhově bohatých širokolistých suchých trávníků z předhůří Východních Karpat na jihozápadní Ukrajině. Srovnáním s dalšími extrémně druhově bohatými trávníky známými z periferie Karpat v České republice a v Rumunsku a s dalšími typy středoevropských suchých trávníků se nám podařilo ukázat, že extrémně druhově bohaté trávníky jsou si v řadě ohledů podobné, a to jak celkovým druhovým složením a výskytem vzácných druhů s disjunktivním areálem, tak stanovištními podmínkami, krajinným kontextem, dlouhou historií lidského vlivu a způsobem obhospodařování. Tím je ve většině případů sečení bez častější aplikace minerálních hnojiv, intenzivní pastvy, rozorávání nebo jiných forem intenzivního hospodaření. Na základě těchto poznatků se domníváme, že k faktorům odpovědným za mimořádně velkou druhovou bohatost širokolistých suchých trávníků ve východní části střední Evropy patří zejména kontinuita jejich výskytu na velké časové škále (pleistocén až holocén) a také dlouhodobé obhospodařování (typicky sečení a nehnojení) vedoucí ke zmenšení asymetrie mezidruhové konkurence. Také se domníváme, že tato bohatost je do značné míry podmíněna časovou nebo prostorovou návazností na druhově bohatá archaická společenstva eurasijské lesostepi a hemiboreálních lesů.
VytisknoutZobrazeno: 22. 5. 2024 07:54