ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ and Petr BABULA. Růst, biochemické a fyziologické změny u Lemna minor vlivem diklofenaku (Growth, biochemical and physiological changes in Lemna minor exposed to diclofenac). In Ing. František Hnilička, Ph.D. Recenzovaný sborník příspěvků - Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. 1st ed. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. p. 155-158. ISBN 978-80-213-2475-6. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Růst, biochemické a fyziologické změny u Lemna minor vlivem diklofenaku
Name in Czech Růst, biochemické a fyziologické změny u Lemna minor vlivem diklofenaku
Name (in English) Growth, biochemical and physiological changes in Lemna minor exposed to diclofenac
Authors ZEZULKA, Štěpán (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marie KUMMEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr BABULA (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Praha, Recenzovaný sborník příspěvků - Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014, p. 155-158, 4 pp. 2014.
Publisher Česká zemědělská univerzita v Praze
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30105 Physiology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14310/14:00079365
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-213-2475-6
Keywords (in Czech) Lemna minor; diklofenak; růst; fotosyntetické pigmenty; fluorescence chlorofylu;
Keywords in English Lemna minor; diclofenac; growth; photosynthetic pigments; chlorophyll fluorescence;
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc., učo 1146. Changed: 20/9/2017 10:35.
Abstract
Výsledky této studie prokázaly nevýznamný vliv nízkého (0.1 a 10 ug/l) a významný vliv vyššího zatížení (100 ug/l) diklofenaku na růst (počet rostlin, hmotnost sušiny a velikost listové plochy) okřehku menšího (Lemna minor). Se zvyšujícím se zatížením prostředí se u těchto rostlin významně snižoval obsah chlorofylu a, b a karotenoidů. Rovněž významné snížení hodnot parametrů fluorescence chlorofylu FV/FM a PhiII při 100 ug/l, Rfd při 0.1 ug/l a zvýšení hodnot NPQ při 10 ug/l diklofenaku, je dokladem biochemických a fyziologických změn probíhajících na úrovni buněk a subcelulárních struktur.
Abstract (in English)
Results of this study proved a marginal effect of low (0.1 and 10 ug/l) and considerable impact of higher treatment (100 ug/l) of diclophenac to growth (plant number, dry weight and leaf area size) of duckweed (Lemna minor). Increasing environmental loading led to a significant decrease in content of chlorophyll a, b and carotenoids in these plants. Similarly a considerable decrease in values of chlorophyll fluorescence parameters FV/FM and PhiII at 100 ug/l, Rfd at 0.1 ug/l and an increase in NPQ values at 10 ug/l of diclophenac point at biochemical and physiological changes at the cell and subcellular level.
PrintDisplayed: 20/4/2024 03:51