CS

Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung. Zivilmacht, Handelsstaat oder ...

KŘÍŽ, Zdeněk and Jana URBANOVSKÁ. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung. Zivilmacht, Handelsstaat oder Mittelmacht? (German foreign and security policy after unification. Civilian power, trading state or middle power?). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 265 pp. ISBN 978-80-210-7061-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung. Zivilmacht, Handelsstaat oder Mittelmacht?
Name in Czech Německá zahraniční a bezpečnostní politika po sjednocení. Civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu?
Name (in English) German foreign and security policy after unification. Civilian power, trading state or middle power?
Authors KŘÍŽ, Zdeněk and Jana URBANOVSKÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 265 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language German
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-7061-5
Keywords (in Czech) Německo; zahraniční a bezpečnostní politika; civilní mocnost; obchodní stát; mocnost středního řádu
Keywords in English Germany; foreign and security policy; civilian power; trading state; middle power
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 17/4/2015 09:56.
Abstract
Seit der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 und den fundamentalen Veränderungen der internationalen Sicherheitslage wird eine wichtige Fachdebatte über die neue Rolle des Landes in der heutigen Weltordnung geführt. Die Fachliteratur bietet mehrere Ansätze, die diese Rolle konzeptualisieren; für die am besten theoretisch erarbeiteten Konzepte werden das Zivilmachtkonzept, das Konzept des Handelsstaates und das der Mittelmacht gehalten. Dieser Text zielt darauf ab zu beurteilen, welchem Konzept sich die Außen- und Sicherheitspolitik des vereinten Deutschlands in dem Zeitraum von 1990 bis 2013 am meisten annähert, diese Politik zu verstehen und die Erkenntnisse dieses Wissens in einer verständlichen Form der Fachöff entlichkeit zu vermitteln.
Abstract (in Czech)
Od znovusjednocení Německa v roce 1990 a zásadních změn mezinárodní bezpečnostní situace vedou výzkumníci důležitou debatu o nové roli země v dnešním světě. Odborná literatura nabízí vícero přístupů, které umožňují tuto roli konceptualizovat: z teoretického hlediska se za nejvíce propracované přístupy považují koncept civilní mocnosti, koncept obchodního státu a koncept mocnosti středního řádu. K cílům této publikace patří předně posoudit, k jakému z těchto konceptů se německá zahraniční a bezpečnostní politika v letech 1990 až 2013 nejvíce přikláněla, porozumět této politice a srozumitelnou formou zprostředkovat získané poznatky široké veřejnosti.
Abstract (in English)
Since the German unification in 1990 and essential changes in the international security environment, researchers have been engaged in an important debate about the new role of Germany in the current world. Academic literature offers many theoretical approaches that enable to conceptualize this new role of Germany: from the theoretical perspective, the concept of civilian power, the concept of trading state and the concept of middle power are considered to be the most elaborated. In the first place, this publication aims to evaluate the German foreign and security policy between 1990 and 2013 in light of these theoretical approaches, to better understand this policy and transmit the findings in an understandable way to the broad public.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0225, internal MU codeName: Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století (Acronym: SOVA 21)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 19/4/2019 14:57

Other applications