BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Překlad Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research
Název česky Inkluze ve vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu výzkumu
Autoři BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL.
Překlad Petr Kovařík.
Vydání 1. dotisk 1. vyd. Brno, 161 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7152-0
Klíčová slova česky inkluzivní vzdělávání; inkluzivní vyučování; inkluzivní didaktika; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; se zrakovým postižením; rodiče; učitel; základní škola; speciálně pedagogické centrum; individuální vzdělávací plán
Klíčová slova anglicky inclusive education; inclusive teaching; inclusive didactics; students with special educational needs; with visual impairment; parents; teachers; elementary schools; special education centers; individual education plans
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 11. 8. 2015 15:43.
Anotace
The book presents a part of the research study financially supported by the interdisciplinary research project MUNI/M/0012/2013 “Inclusion in Schools as an Interdisciplinary Issue. Bases, Conditions and Strategies for Implementation”and Institutional Development Plan of PdF MU.The main research sectors are regular elementary schools implementing inclusive education, in which also pupils with special educational needsare educated in heterogeneous groups. Our focus is set on students and their teachers and also parents. The entire text is interspersed by surveys presenting analyzes and new findings in the context of inclusive education in comparison with foreign approaches. The last chapter presentsa research project focused on the comparison of the attitudes of school management towards the facilitators of inclusive education forpupils with visual impairment.
Anotace česky
V odborné knize je prezentována část z výzkumu podpořeného mezioborovým výzkumným projektem MUNI/M/0012/2013 Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace a s finanční podporou Institucionálního plánu rozvoje PdF MU. Hlavním výzkumným prostředím jsou běžné základní školy realizující inkluzivní vyučování, ve kterém se v heterogenních skupinách vzdělávají i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Náš pohled je zaměřen jak na žáky, tak jejich učitele a rodiče. Celý text je proložen výzkumnými šetřeními podávajícími analýzy a nová zjištění v kontextu inkluzivního vzdělávání ve srovnání se zahraničními přístupy. V poslední kapitole je prezentovaný výzkumný projekt zaměřený na komparaci postojů managementu škol k facilitátorům inkluzivního vzdělávání žáků se zrakovým postižením.
VytisknoutZobrazeno: 22. 1. 2020 23:52