CS

Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství

PRAVDOVÁ, Blanka. Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství (My teacher self: Professional self-concept of a pre-service teacher). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 220 pp. ISBN 978-80-210-7604-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství
Name (in English) My teacher self: Professional self-concept of a pre-service teacher
Authors PRAVDOVÁ, Blanka.
Edition 1. vyd. Brno, 220 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-7604-4
Keywords (in Czech) sebepojetí; profesní sebepojetí; student učitelství; zakotvená teorie; kvalitativní výzkum; proces utváření profesního sebepojetí; volná výpověď; sebediskrepanční teorie; možná Já
Keywords in English self-concept; professional self-concept; pre-service teacher; teacher; grounded theory; qualitative research; development of professional self-concept; free response; self-discrepancy theory; possible selves
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 24/9/2015 09:30.
Abstract
Publikace Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství předkládá výsledky kvalitativně orientovaného výzkumného šetření, jehož se zúčastnilo 204 studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Teoretická část publikace je věnována konceptům sebepojetí a profesního sebepojetí a objasňuje význam pozitivního profesního sebepojetí pro práci učitele. V rámci výzkumu byl využit design zakotvené teorie a multimetodický přístup k získávání dat, který ověřil volnou výpověď jako validní nástroj k šetření profesního sebepojetí. Výsledková část práce seznamuje s dominantními aspekty profesního sebepojetí studentů učitelství a s jejich vztahem ke konceptům sebediskrepanční teorie – ideálnímu, požadovanému a skutečnému Já. Dále přibližuje tzv. možná Já, tedy chtěné a nechtěné představy studentů o jejich budoucím vývoji v roli učitele. Pozornost je věnována procesu utváření profesního sebepojetí – jeho klíčovým faktorům i jednotlivým etapám. Publikace přináší i nástin možných či žádoucích intervenčních zásahů ze strany vzdělavatelů budoucích učitelů, jimiž je možno proces utváření profesního sebepojetí studentů učitelství v rámci pregraduální přípravy podpořit.
Abstract (in English)
In the publication My teacher self: Professional self-concept of a pre-service teacher, the results of the qualitative research into the professional self-concept of students at the Faculty of Education at the Masaryk University in Brno, Czech Republic are presented. The theoretical part of the publication studies the concepts of self-concept and professional self-concept, and explains the significance of positive self-concept for the work of the teacher. The research presented is a grounded theory research using a multimethod approach for collecting data. Thus, the free response was proven a valid tool for studying professional self-concept. The part of the publication in which the results are presented highlights the dominant aspects of professional self-concept of teacher students and their relationship to the concepts of the self-discrepancy theory – the ideal, ought and actual selves. Furthermore, it examines the possible selves, i.e. the wanted and unwanted expectations of students from their future development in the role of the teacher. Attention is paid to the process of development of the professional self concept – to its key factors and individual stages. The publication also suggests possible or desirable interventions that can help the faculty educating the future teachers support the process of development of professional self-concept of undergraduate student teachers.
Links
MUNI/A/0926/2013, internal MU codeName: Znalostní báze učitelství a její reflexe
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20/4/2019 22:48

Other applications