POLČÁK, Radim, Zdeněk ŘÍHA a Kamil MALINKA. Právní aspekty interních směrnic – část I. Data Security Management. Praha: TATE International s.r.o., 2015, XIX., 2., s. 36-39. ISSN 1211-8737.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní aspekty interních směrnic – část I.
Název česky Právní aspekty interních směrnic – část I.
Název anglicky Legal aspects of internal directives - part I.
Autoři POLČÁK, Radim (203 Česká republika, domácí), Zdeněk ŘÍHA (203 Česká republika, domácí) a Kamil MALINKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Data Security Management, Praha, TATE International s.r.o. 2015, 1211-8737.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/15:00084019
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova anglicky internal directives; best practices; legal aspects of IT Security
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 4. 5. 2016 20:44.
Anotace
Každá organizace se dříve či později setká s potřebou vytvořit nebo aktualizovat sadu interních směrnic. V případě oblasti počítačové bezpečnosti jsou k dispozici jak příslušné standardy, metodiky zavádění těchto standardů, tak i velké množství šablon a vzorů použitelných pro prostředí s nižšími požadavky na formalizaci. V okamžiku aplikace na konkrétní prostředí ovšem začneme narážet na velké množství vzájemně protichůdných požadavků. Srozumitelnost jde velmi často oproti úplnosti směrnice, na druhou stranu snaha o technickou přesnost a úplnost mnohdy komplikuje následnou závaznost směrnice. Série dvou článků vysvětluje, jak správně vybalancovat jednotlivé požadavky.
Anotace anglicky
Each organization will sooner or later encounter the need to create or update a set of internal guidelines. In the case of computer security there exist relevant standards, methodologies of implementation of these standards, as well as a large number of templates and designs applicable to environments with lower requirements for formalization. At the time of application to a specific environment, we start to strike a large number of mutually contradictory requirements. Clarity is very often contradicted with the completeness of the directive, on the other hand the pursuit of the technical accuracy and completeness often complicates subsequent ablitz of the directive to be legally binding. A series of two articles explains how to properly balance various requirements.
Návaznosti
MUNI/M/1052/2013, interní kód MUNázev: Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 6. 2021 05:38