KOKEŠ, Radomír D. Rozbor filmu (Film Analysis). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 264 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozbor filmu
Name (in English) Film Analysis
Authors KOKEŠ, Radomír D. (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
Edition Vydání první. Brno, 264 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 430, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00086167
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-7756-0
Keywords in English film analysis; film history; film theory; film style; film narrative; fictional world; analytical genres; Czech cinema
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 10/4/2016 11:59.
Abstract
Kniha Rozbor filmu staví do centra svého zájmu možnosti systémového rozboru filmu. Usiluje zabývat se způsoby kladení takových otázek, jejichž zodpovězení by mělo napomoci přesvědčivému vyřešení přesně formulovaných úkolů spojených s výstavbou filmových děl. Nepostupuje však cestou do šířky rozkročeného výkladu o mnoha typech analýz mnoha druhů filmů, nýbrž volí postup do hloubky prováděného výzkumu omezeného pole problémů. Jako taková je publikace vystavěna ze čtyř bloků, z nichž každý si klade a zodpovídá rozdílné otázky, poskytuje čtenáři jiné znalosti a volí odlišný způsob práce s výkladem. Současně ale ze sebe jednotlivé bloky logicky vyplývají a řešená témata se v různých perspektivách navracejí, doplňují a rozvíjejí. Coby stabilní pozadí přitom výkladu posloužily zaprvé estetické normy klasického hollywoodského filmu a zadruhé tradice české kinematografie. První blok poskytuje základní prostředky k rozboru uměleckého díla. Předmětem výkladu je filmové dílo. Ve druhém bloku kniha pojímá jak diskuzi o filmu, tak psaní o filmu jako způsob řešení problémů, přičemž nabízí koncepci dvou typů tezí: dostředivé a odstředivé. Předmětem výkladu je sama analýza. Předmětem výkladu třetího bloku je psaný analytický text. Závěrečný blok usnadňuje na vyšší úrovni porozumět rozličným způsobům výstavby i funkcím rozborů, a to skrze tři formáty textů: analytická stať, analytická studie a poetologická studie. Předmětem výkladu je jednotnost přístupu na jedné straně a rozmanitost řešení problémů na straně druhé. Kniha usiluje ukázat maximum vysvětlovacích možností svého přístupu, který nazývá poetikou fikce. V práci s případovými analýzami opakovaně postupuje v rámci kapitol od hravých filmů ke strukturně členitým dílům, díky čemuž pokryje široké pole výzev, s nimiž se při rozborech děl lze setkávat. Badatelsko-historický rozměr přístupu tematizuje závěrečná kapitola, a to skrze původní výzkum počátků kinematografie v českých zemích.
Abstract (in English)
The book focuses on possibilities of analyzing a film as a system. Its aim is to deal with the process of asking questions in such a way that their answers will contribute to convincing solutions of exactly formulated tasks related to the structure of a film work. It is not a broadly conceived exposé of numerous kinds of analyses of numerous types of films; it rather follows the method of in-depth study of a limited scope of issues. As such, it consists of four sections. Each of these sections offers different questions and answers, presents different findings to the reader and follows different methods of work with the explication. All sections logically follow from the others, and thus analysed topics reappear in various contexts, as well as complement and develop each other. The first section presents the basic tools for an analysis of a work of art. The subject matter of the explication is a film work. The subject matter of the second section’s explication is the analysis as such. The subject matter of the third section is explication is a written analytical text. The final section makes it easier to understand on a higher level the various ways of structuring an analysis and its functions. It presents three formats of such texts: an analytical essay, an analytical study and poetological study. The subject matter of the explication is a unity of approach on the one hand and a variety of issues-solving on the other hand. The book aims to show the widest range of the explanatory possibilities of its approach, which it labels a poetics of fiction. When working with its case-studies, it repeatedly proceeds in the chapters from formally playful films to structurally complex works. This enables it to cover a wide range of challenges, which one can encounter in the process of an analysis of film works. And finally, the last chapter introduces the theme of a historiographic dimension of the book. It presents an original research of the beginnings of Czech cinema.
Links
MUNI/A/1172/2014, internal MU codeName: Česká kinematografie a proces kulturního transferu
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 18/8/2019 15:40