CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. Využití motivačních mezioborových úloh na Elportále Masarykovy univerzity. In Jiřina Novotná (ed.). 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 54-59. ISBN 978-80-210-8143-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití motivačních mezioborových úloh na Elportále Masarykovy univerzity
Název anglicky Use of motivating interdisciplinary tasks on Elportal of Masaryk University
Autoři CÍDLOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí) a Michaela PETRŮ (203 Česká republika).
Vydání Brno, 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků, od s. 54-59, 6 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00086723
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8143-7
Klíčová slova česky Motivace; chemie; přírodopis; zeměpis; interdisciplinarita; využití
Klíčová slova anglicky Motivation; chemistry; biology; geography; interdisciplinarity; use
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 4. 3. 2016 08:13.
Anotace
Autorky se spolupodílely na vzniku dvou sbírek motivačních mezioborových úloh (chemie-zeměpis, chemie-přírodopis), určených především pro motivaci ve výuce chemie na druhém stupni základní školy. Sbírky byly následně publikovány prostřednictvím Elportálu Masarykovy univerzity a zařazeny k doporučeným studijním materiálům pro studenty učitelství chemie na PdF MU. Protože motivačních materiálů pro výuku, včetně chemie, neustále přibývá, dala by se očekávat dlouhodobě klesající tendence zájmu o toto sbírky. Autorky proto v tomto článku sledují a rozebírají frekvenci využití těchto sbírek. Práce se zabývá rozborem počtu přístupů k oběma databázím od jejich publikování do současnosti,časového trendu frekvence přístupů, vzájemným porovnáním počtu přístupů k oběma databázím apod.
Anotace anglicky
The authors participated in the formation of two collections of motivational interdisciplinary tasks (chemistry-geography, chemistry-biology), designed especially for motivation in teaching chemistry at lower secondary school. Collections were published at Elportal of Masaryk University and included to recommended study materials for students of chemistry teaching at Faculty of Education, Masaryk University. As number of motivational teaching materials (including chemistry) is rising, a long-term downward trend of interest in these collections should be expected. Therefore, the authors of this article monitor and analyse the frequency of use of these collections. The paper deals with the analysis of approaches to both databases from date of their publication to the present time, with the trend of frequency of approaches, cross-comparison of the frequences of approaches to both databases etc.
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2021 06:37