KIRKOSOVÁ, Kateřina. Texty a formy: knihy vázané, brožované a elektronické pohledem českých beletristických nakladatelů. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2016, roč. 10, č. 1, s. 29-49. ISSN 1801-9978.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Texty a formy: knihy vázané, brožované a elektronické pohledem českých beletristických nakladatelů
Název česky Texty a formy: knihy vázané, brožované a elektronické pohledem českých beletristických nakladatelů
Název anglicky Texts and Forms: Hardcovers, Paperbacks and E-books in the Use of Czech Book Publishers
Autoři KIRKOSOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Mediální studia, Praha, Univerzita Karlova, 2016, 1801-9978.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00090168
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky elektronické knihy; brožované knihy; vázané knihy; knižní formát; knižní kultura; nakla-datelství; české literární pole; sociologie literatur
Klíčová slova anglicky electronic books; paperback; hardcover; book format; book culture; trade publishing; Czech literary field; sociology of literature
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D., učo 143760. Změněno: 20. 6. 2016 21:39.
Anotace
Diskuze nad elektronickými vs. papírovými knihami a důsledky, jež proměna hlavního komu-nikačního média pro literaturu či proces čtení mohou znamenat, se v porovnání s jejich nedáv-nou bojovností uklidňují. Krajní i umírněné pozice papíromilů i čtečkařů jsou definovány a jejich představitelé se spíš špičkují, než napadají – zdá se totiž, že technologie je vůči kultuře ve slabší pozici než původní vize technodeterministických snivců předpokládaly. Analyticky podstatné jsou tyhle polemiky tím, že mohou specificky zvýznamňovat obecnější zlomy v logice současného literárního pole, které úzce souvisejí s přibližováním se tohoto jiným oblas-tem kulturního průmyslu. Spolu s dalším klíčovým sporem daného sociálního prostoru – sporu, jež vedou zastánci kulturního snobismu, populismu a všežravectví – z jiné strany otevírají otázku nejednoznačného vztahu materiálních a literárních aspektů knih. V této studii sleduji, jak různoformátové knihy – paperbackové, elektronické, v pevných deskách – a jejich kulturní hierarchizovanost vnímají knižní nakladatelé. Vycházejíc z modelu literárního pole francouz-ského sociologa Pierra Bourdieua, nakladatele vnímám jako významné gatekeepery literárního pole, materiální a diskurzivní reprodukci či transformaci knižní kultury bezprostředně ovlivňu-jící. V analýze založené na kvalitativním výzkumu strategií a praxí vybraných českých nakla-datelů popisuji, jak rozhodují, zda určitý text publikovat ve vazbě pevné, měkké či elektronic-kou formou, jak tyto své volby zdůvodňují, ospravedlňují a hodnotí a jaké vnější faktory při-tom zohledňují. Jejich výpovědi interpretuji ve vztahu k dominantním tendencím současného českého literárního pole a k otázce tyto posuny rámující, totiž zda podle nakladatelů implikují spíš demokratizaci, či banalizaci vztahů a objektů literárního pole.
Anotace anglicky
Exaggerated discussions over electronic and paper books and the changes which such amodi -fication of key communication medium could bring about for the definition of literature or the ways of reading are gradually calming down. he positions of p-book lovers and e-book lovers are defined both in their extreme and moderate variants; now, they merely peck at each other. It seems technology cannot dominate the realm of culture as straightforwardly as the proponents of techno-determinism have dreamt of. Nevertheless, these polemics are analyti-cally highly inspiring: they may refer to some more general ruptures in the logic of contempo-rary literary fields and speci fically, together with the discursive fights over cultural populism, snobbism or omni vo rousness, call one’s attention to the ambivalent relation of material and literary aspects of books. In this paper, Ifocus on the ways book publishers, significant gate-keepers of literary field, approach this problem. Idescribe how they deal with hardcover, pa-perback or electronic books in terms of practical use and value judgement and also, what outer factors may influence these choices. Iinterpret their strategies and practices in the context of dominant trends in contemporary Czech literary field and suggest whether publishers see the current material and discursive changes in book culture as symptoms of its further democra-tization, or banalization.
VytisknoutZobrazeno: 7. 10. 2022 18:17