EN

Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky ...

PROUZOVÁ, Zuzana. Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 88 s. ISBN 978-80-210-8084-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013
Název anglicky Direct and indirect financing of private non-profit organizations from public budgets in the Czech Republic between 2008 and 2013
Autoři PROUZOVÁ, Zuzana.
Vydání 1. vyd. Brno, 88 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8084-3
Klíčová slova česky neziskový sektor; dotace; daňové úlevy; přímé financování; nepřímé financování; státní rozpočet; krajské rozpočty; obecní rozpočty
Klíčová slova anglicky Nonprofit Sector; Subsidies; Daňové úlevy; Direct Public Financing ; Indirect Public Financing; State Budget; Municipal Budget; Regional Budget
Štítky Munipress
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 11. 8. 2016 09:32.
Anotace
Cíl této publikace je poskytnout komplexní pohled na financování NNO z veřejných rozpočtů v letech 2008 až 2013. Zkoumány jsou především důvody a formy (způsoby alokace) financování těchto organizací z veřejných rozpočtů. Odpovědi na otázky - do jakých oblastí, jakým způsobem a z jaké úrovně veřejné správy jsou alokovány finanční prostředky NNO z veřejných zdrojů, jak velkou část příjmů těchto organizací tvoří příjmy z veřejných rozpočtů a jak velkou část z veřejných rozpočtů ČR získávají NNO - poskytují komplexní pohled na financování NNO z veřejných rozpočtů. Publikace vymezuje velikosti a důležitosti veřejných rozpočtů v příjmové stránce rozpočtu NNO a velikost NNO jako příjemce veřejných prostředků spolu s rolí těchto organizací pro veřejnou správu.
Anotace anglicky
The aim of this publication is to provide a comprehensive view on the financing of NGOs from public budgets in the years 2008 to 2013 are primarily examined the reasons for and forms (methods of allocation) financing these organizations from public budgets. Answers to questions - in what areas, how and what level of government has allocated funding NGOs from public sources, how much of the revenue of those organizations are incomes from public budgets and how much of the public budgets of the Czech Republic gaining NGOs - provides a comprehensive view NGO financing from public budgets. The publication defines the size and importance of public budgets in the revenue side of the budget of NGOs and the size of the NGOs as recipients of public funds, along with the role of these organizations for public administration.
VytisknoutZobrazeno: 22. 3. 2019 22:19

Další aplikace