ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování (How teachers learn: Professional development as a way to dialogic teaching). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 pp. ISBN 978-80-210-8462-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování
Name (in English) How teachers learn: Professional development as a way to dialogic teaching
Authors ŠEĎOVÁ, Klára (203 Czech Republic, belonging to the institution), Roman ŠVAŘÍČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martin SEDLÁČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vydání první. Brno, 325 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00088620
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-8462-9
Keywords in English dialogic teaching; educational communication; teacher professional development
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 11/4/2017 13:19.
Abstract
Kniha prezentuje výsledky akčního výzkumu, jehož cílem bylo zavést dialogické vyučování do výuky na druhém stupni základní školy a zavádění změny systematicky zkoumat. Monografii otevírají dvě teoretické kapitoly. První přibližuje ústřední koncept dialogického vyučování jakožto komunikačního uspořádání výuky, jehož cílem je podněcovat myšlení žáků a prohlubovat jejich porozumění výukovému obsahu. Druhá pojednává o tom, jakým způsobem se učitelé mohou v rámci profesního rozvoje učit proměňovat svoji práci, a to za pomoci videonahrávek vlastní výuky, jejich následné analýzy a reflexe. Těžištěm knihy je výzkumné šetření, v jehož centru stál rozvojový program pro učitele, skládající se ze složky teoretické, zkušenostní a reflektivní. Ve třech kapitolách představujících výsledky výzkumu nejprve ukazujeme, nakolik se učitelům povedlo prosadit změnu a jak ji jejich žáci vnímali. Posléze prostřednictvím mozaiky příběhů učitelů popisujeme přechod od klasického vyučování k vyučování dialogickému a dokumentujeme nejen to, jak se učitelé vyrovnávali se zažitými způsoby svého jednání a s potenciálními problémy, které jim v realizaci dialogického vyučování bránily, ale také ukazujeme schopnosti učitelů reflektovat vlastní výuku. Sedmero kazuistik uzavírá syntéza, která vypovídá zejména o tom, jak obtížné je změnit vlastní jednání, zvláště má-li jít o komplexní a hlubokou proměnu.
Abstract (in English)
The book presents the results of an action research project which aimed to implement dialogic teaching at lower secondary schools and systematically researched subsequent changes. The monograph opens with two theoretical chapters. The first introduces the key concept of dialogic teaching as a mode of communication which organizes teaching with the aim of stimulating students’ thinking and deepening their understanding of taught content. The second chapter discusses how teachers can change their teaching within further professional development and with the help of video-recorded classes they have taught, their analyses, and their reflections. The focal point of the book is a research project with a professional development course for teachers which consisted of theoretical, experiential, and reflective parts. Therefore, three chapters discuss the course’s results which demonstrate the degree to which teachers were able to manifest changes in their teaching and how these changes were perceived by their students. Through a mosaic of seven case studies, we are shown how the teachers involved transitioned from classic teaching to dialogic teaching, how they dealt with their past habitual patterns of behavior and potential problems which impeded them from fully implementing dialogic teaching, and their ability to reflect on their own teaching. The book concludes with a synthesis, which mainly discusses how difficult it is to change one’s own behavior, especially if the change is very complex and deep.
Links
GA13-23578S, research and development projectName: Učitel a žáci v dialogickém vyučování
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 18/10/2021 07:54