KVITKOVIČOVÁ, Lucia and Jana MÁCHOVÁ. Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti (Career Decision-making of Czech Students in the Period of Emerging Adulthood). Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. 2016, roč. 6, č. 3, p. 32-52. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele2016060332.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti
Name (in English) Career Decision-making of Czech Students in the Period of Emerging Adulthood
Authors KVITKOVIČOVÁ, Lucia (703 Slovakia, guarantor) and Jana MÁCHOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2016, 1804-526X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/16:00088732
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060332
Keywords (in Czech) kariérní rozhodování; vynořující se dospělost; studenti středních odborných škol; vysokoškolští studenti; pracovní zkušenost; kariérně relevantní pracovní zkušenost; oborové praxe
Keywords in English career decision-making; emerging adulthood; secondary vocational school students; university students; work experience; career-relevant work experience; practical vocational training
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lucia Kvasková, Ph.D., učo 426873. Changed: 9/5/2017 21:20.
Abstract
Studie přibližuje problematiku kariérního vývoje českých vynořujících se dospělých a upozorňuje v této souvislosti na výzkumné opomíjení studentů středních odborných škol. Věnuje se také analýze faktorů vyplývajících z typu studia, které mohou přispět k facilitaci procesu kariérního rozhodování. Výzkumným cílem práce bylo zjistit, jakou roli hraje v procesu kariérního rozhodování českých vynořujících se dospělých typ studia a pracovní zkušenost. Celkem 194 vysokoškolákům a 116 studentům středních odborných škol ve věku od 18 do 21 let byly administrovány dotazníky profesní identity a dotazníky zjišťující vědomí vlastní účinnosti v kariérním rozhodování. Lineární regrese ukázala, že pracovní zkušenost studentů má vliv na sílu jejich profesní identity a že kariérní relevance této pracovní zkušenosti je ve vztahu se stupněm vědomí vlastní účinnosti v kariérním rozhodování. Typ studia se neukázal jako významný faktor. Výsledky studie vyzdvihují roli pracovní zkušenosti v procesu kariérního rozhodování. Zařazením specifické výzkumné skupiny – středoškolských studentů s odborným zaměřením – navíc obohacují poznatky o vývoji kariérní identity v období vynořující se dospělosti v České republice. V závěru jsou diskutovány implikace do praxe, ale také limity práce a návrhy pro další výzkum.
Abstract (in English)
The study deals with the issue of career development of Czech emerging adults and in this context, it draws attention to research marginalisation of secondary vocational schools students. It focuses on the analysis of factors resulting from the type of study which can contribute to the facilitation of the career decision-making process. The research goal was to determine the role of the type of the study and work experience in the career decision-making process of Czech emerging adults. 194 university students and 116 secondary vocational school students between the ages of 18 and 21 responded to the questionnaires of vocational identity and questionnaires investigating awareness of self-efficacy in career decision-making. Linear regression showed that students’ work experience influences the strength of their vocational identity and that career relevance of this work experience is related to the level of selfefficacy in career decision-making. The type of study didn’t prove to be an important factor. The study results highlight the role of work experience in the process of career decision-making. Due to the inclusion of a specific research group—secondary vocational school students—it also enriches the knowledge of the career identity development in the period of emerging adulthood in the Czech Republic. In the conclusion practical implications, limits of this study and suggestions for the further research are discussed.
Links
GAP407/12/0854, research and development projectName: Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
Investor: Czech Science Foundation, Paths to adulthood: longitudinal research of developmental trajectories and predictors of autonomy and identity
PrintDisplayed: 5/7/2022 08:51