ČEJKOVÁ, Ingrid. Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání : Problém nebo výzva? (Pedagogically Uneducated University Teacher : A Problem or a Challenge?). Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 27, No 1, p. 159-179. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2017-1-160.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání : Problém nebo výzva?
Name (in English) Pedagogically Uneducated University Teacher : A Problem or a Challenge?
Authors ČEJKOVÁ, Ingrid (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pedagogická orientace, Brno, Masarykova univerzita, 2017, 1211-4669.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Plný text
RIV identification code RIV/00216224:14210/17:00096374
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2017-1-160
Keywords in English Educational needs; beginning university teachers; university education; university
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Changed: 9/4/2018 14:07.
Abstract
Tento text reaguje na současný celosvětový trend doceňující význam excelentní výuky na vysokých školách, kdy je výuka považována za aktivitu významem srovnatelnou s vědou a výzkumem. Zatímco pro vědeckou dráhu je v České republice mladý akademik připravován již v průběhu studia, na dráhu učitelskou zpravidla není připravován vůbec. Skrze polostrukturované hloubkové rozhovory jsme zjišťovali, jak začínající vysokoškolští učitelé vnímají svou připravenost na výuku, jak se učí vyučovat, jaké vzdělávací potřeby doprovází jejich profesi a jak by si představovali učitelské vzdělávání, které by jim umožnilo stát se kvalitnějšími učiteli. Výsledky výzkumu ukazují, že více než polovina našich participantů nedisponuje žádným učitelským vzděláním a velká část těch, kteří jsou učitelsky vzděláni, toto vzdělání považují za nedostatečné. Nejčastěji zmiňovanou vzdělávací potřebou je potřeba naučit se vést výuku interaktivním způsobem, k čemuž by měl začínajícím učitelům dopomoci například vzdělávací kurz zaměřený na pedagogiku a didaktiku, o jehož podobě panuje mezi našimi participanty jasná představa.
Abstract (in English)
This paper reacts on a contemporary worldwide trend appreciating significance of excellent education at universities, where education itself is considered to be an activity comparable to science and research. Although in the Czech Republic a young academic is being prepared for a career of a scientist/scholar throughout his or her studies, he or she isn’t whatsoever prepared for a career of a teacher. We used semi-structured interviews to find out how beginning teachers are prepared for teaching, how they are learning to teach, what educational needs follow their profession, and how they imagine pedagogical education which would enable them to become higher-quality teachers. Results of the research show that more than a half of our respondents have no pedagogical education and big part of those who are pedagogically educated consider this education insufficient. The most referred educational need is a need to learn how to lead a lesson in an interactive way. An educational course focused on pedagogy and didactics could help this need and the respondents have a clear idea of what such a course should look like.
Links
MUNI/A/0960/2016, internal MU codeName: Procesy učení v různých sociálních prostředích
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 5/3/2021 21:44