CS

Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši

SEDLÁČEK, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši (Evidence of the Early Religion of the Hurrians in Ancient Urkesh). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 168 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 470. ISBN 978-80-210-8754-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8754-2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši
Name (in English) Evidence of the Early Religion of the Hurrians in Ancient Urkesh
Authors SEDLÁČEK, Tibor.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 168 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 470, 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Digitální knihovna FF MU Munishop
ISBN 978-80-210-8754-5
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8754-2017
Tags Munipress
Bibliography 266 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 9/8/2018 11:05.
Abstract
Najviac dokladov umožňujúcich poznať náboženstvo churritskej populácie, obývajúcej v minulosti regióny starovekého Predného východu, pochádza z 2. tisícročia pred n. l. Už menej je však prebádané rané obdobie churritských dejín a ich náboženských predstáv, ktoré možno datovať do 3. tisícročia pred n. l. Kniha mapuje túto etapu prostredníctvom materiálnej kultúry a písomných prameňov z lokality Tell Mózán, na území ktorej sa v staroveku rozprestieralo mesto Urkeš. Dôležitým doplnkom tohto postupu sú aj dáta z iných oblastí. Je zrejmé, že v Urkeši mali výrazné zastúpenie najstaršie známe churritské kultúrne prvky, i keď zanedbateľné nie sú ani vplyvy akkadské. Na základe doteraz učinených objavov sú identifikované náboženské prvky spojené s mestom a je poukázané na tie, ktoré možno charakterizovať ako churritské.
Abstract (in English)
Most evidence that makes it possible to know the religion of the Hurrian population formerly living in the regions of the ancient Near East dates to the second millennium B.C. However, the early period of Hurrian history and their religious ideas dating to the third millennium B.C. are less well explored. The book maps out this phase through material culture and written sources from Tell Mozan, which was once covered by the city of Urkesh in ancient times. Data from other areas represents an important complement to this approach. The oldest known Hurrian cultural elements clearly had a significant representation in Urkesh, though Akkadian influences are not negligible either. Based on the discoveries made so far, religious elements associated with the city are identified and those that may be characterised as Hurrian are highlighted.
PrintDisplayed: 26/4/2019 06:16

Other applications