KOCANDA, Jan, Milan FILIPOVIČ, Martin REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Miroslav NÝDRLE. RŮSTOVÉ TYČE V LÉČBĚ RANÉ SKOLIÓZY: RETROSPEKTIVNÍ STUDIE DVOU SKUPIN Z LET 1981 - 2015. Ortopedie (Praha). Česko: Mladá fronta a.s., 2018, roč. 12, č. 2, s. 55-63. ISSN 1802-1727.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název RŮSTOVÉ TYČE V LÉČBĚ RANÉ SKOLIÓZY: RETROSPEKTIVNÍ STUDIE DVOU SKUPIN Z LET 1981 - 2015
Název česky RŮSTOVÉ TYČE V LÉČBĚ RANÉ SKOLIÓZY: RETROSPEKTIVNÍ STUDIE DVOU SKUPIN Z LET 1981 - 2015
Název anglicky GROWING RODS AS A TREATMENT OF EARLY ONSET SCOLIOSIS: RETROSPECTIVE STUDY OF TWO GROUPS 1981 - 2015
Autoři KOCANDA, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Milan FILIPOVIČ (203 Česká republika, domácí), Martin REPKO (203 Česká republika, domácí), Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Miroslav NÝDRLE (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ortopedie (Praha), Česko, Mladá fronta a.s. 2018, 1802-1727.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30211 Orthopaedics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW časopis
Kód RIV RIV/00216224:14110/18:00115004
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky raná skolióza rostoucí tyče distrakce páteře
Klíčová slova anglicky scoliosis growing rods distraction
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: MUDr. Jan Kocanda, učo 142001. Změněno: 31. 1. 2021 00:39.
Anotace
ABSTRAKT Cíl: Cílem naší práce bylo retrospektivně porovnat výsledky dvou skupin pacientů operovaných pro ranou skoliózu metodou opakované distrakce s využitím jednotyčové instrumentace. Materiál a metoda: V našem souboru jsme porovnali 177 pacientů s průměrným věkem 6,5 let (2-15) ve dvou skupinách operovaných technikou opakované distrakce bez fúze. První skupina (152 pacientů) byla operována mezi léty 1981 – 2006. Druhá skupina v letech 2007 – 2015 (25 pacientů). Porovnali jsme operační techniky, výsledky a pooperační komplikace. U každého pacienta byly srovnány rentgenové snímky před operací, 5 dní po operaci a následných redistrakcích až do doby definitivního ošetření. Měřené hodnoty byly na rentgenových snímcích v posteroanteriorní a boční projekci dlouhých snímků páteře. Měřili jsme tíži skoliotické deformity dle Cobba a dále úhel hrudní kyfózy, bederní lordózy a C7 plumb line. Dále následovalo vyhodnocení měření a interpretace závěrů. Výsledky: Pooperační komplikace při použití novějšího titanového instrumentária s větším průměrem distrakční tyče a háčku s kontra háčkem v druhé sledované skupině statisticky významně poklesly. V první skupině byla kumulace komplikací 52% na vrub luxace háčku, zlomení tyče či hlubokého infektu. V druhé skupině se počet komplikací snížil na 12%. Diskuze: Naše práce srovnává jednotyčové distrakční techniky u ošetření rané skoliózy a kriticky hodnotí metodu růstových tyčí, kterou se dále statisticky zabývá. Studie světové literatury jsou v korelátu s našimi výsledky a poměr komplikací je nižší. Závěr: Vyhodnocením našeho souboru považujeme za klíčové u opakovaných redistrakcí bez fúze užití titanové instrumentace s větším průměrem distrakční tyče a háčku s kontra háčkem. Tímto jsme eliminovali luxační komplikace horního háčku a současně použití hladkých titanových tyčí o průměru 6mm vedlo signifikantně ke snížení rizika zlomení tyče a infekčních komplikací ve srovnání s původní instrumentací Harringtonového typu. Celkově pevnější konstrukce a implantát umožňuje v pooperačním období nahradit zevní trupovou fixaci sádrovým korzetem za plastovou ortézu, čímž výrazně přispívá ke zvýšení komfortu malého pacienta.
Anotace anglicky
ABSTRACT Objectives: The goal of this study is to retrospectively compare findings in two groups of patients treated for early scoliosis with repeated distraction surgery using single-rod instrumentation. Material and Methods: The sample for this research consisted of 177 patients with the average age being 6.5 years (2-15) distributed into two groups. Both groups were treated with repeated distraction without fusion. The first group (152 patients) was surgically treated between the years 1981 – 2006. The second group was surgically treated between the years 2007-2015 (25 patients). The study compares operative techniques, findings and postoperative complications. Each patient was compared for pre-operational X-rays, 5-day postoperative X-rays and following distractions until going for final treatment. Measured parameters in X-ray images were in anteroposterior projection and side projection of long spine X-rays. The study measures the heaviness of scoliotic deformity according to Cobb and also the angle of thoracic kyphosis, lumbar kyphosis, and the C7 plumb line. Included in the study was measurement assessment and interpretation of these findings followed. Results: Postoperative complications when using newer titanium instrumentation with a bigger diameter of the distraction rod and a self-fixation hook in the second observed group significantly decreased. In the first group, the complications accumulated up to 52% owing to hook luxation, fractures of spinal rods or deep infection. In the second group, complications decreased to 12%. Discussion: This study compares single-rod distraction techniques when treating early onset scoliosis and critically assesses the growing rod method which is further statistically studied in detail. The study of international literature is in correlation with our findings and the ratio of complications is significantly lower. Conclusion: After the sample evaluation, it is essential for repeated re-distractions without fusion to use titanium instrumentation with a bigger distraction rod diameter and a self-fixation hook. That way, luxation complications of the upper hook have been eliminated and at the same time, the use of smooth titanium rods of 6mm in diameter led significantly to the decrease of rod fracture hazard compared to the Harrington rod type. The overall stronger construction and the implant allow for the outer thoracic fixation with plaster corset in the postoperative period to be replaced by a plastic brace, which significantly improves patient’s comfort.
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2023 02:56