CS

Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy

ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy (Medieval Jewellery. Archaeological finds from South Moravia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 282 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 481. ISBN 978-80-210-9020-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy
Name in Czech Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy
Name (in English) Medieval Jewellery. Archaeological finds from South Moravia
Authors ŠLANCAROVÁ, Věra.
Edition 1. vyd. Brno, 282 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 481, 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-9020-0
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 15/11/2018 16:00.
Abstract
Předkládáná monografie představuje první komplexní zpracování středověkých šperků uložených v depozitářích muzeí, galerií a archeologických institucí na jižní Moravě. Autorka do kolekce zahrnula předměty ze 79 lokalit, a to 45 z intravilánu měst, 11 z výzkumu hradů a 23 z výzkumu současných i zaniklých vsí a polokulturních lokalit. Výběr se omezil na období vrcholného středověku, tj. 13. až 15. století, s možnými časovými přesahy do staršího i mladšího období. Hlavní část práce tvoří katalog předmětů, které jsou kresebně nebo fotograficky dokumentovány a detailně popsány. Katalog je v plném znění publikovaný elektronicky v Digitální knihovně FF MU. V analytické části práce jsou šperky zhodnoceny z hlediska typologie a morfologie, včetně komparace s nálezy z jiných lokalit a jsou zasazeny do dobového kontextu ve smyslu funkčním, estetickém i symbolickém.
Abstract (in English)
The present work represents the first comprehensive survey of medieval jewellery located in museum depositories, galleries and archaeological institutions of South Moravia. Into the collection, the author has included items from 79 localities: 45 urban towns, 11 castles and 23 other locations (current and former villages and cultural sites). The selection has been limited to the High Middle Ages, i.e. mainly to the 13th–15th centuries, possibly extending into older and younger periods. The core of the work is comprised of a catalogue of objects with drawings or photographic documentation accompanied by detailed descriptions. The catalogue of finds is fully available in electronic form in the Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno. In the analytical part of the thesis, the objects are evaluated in terms of typology and morphology, including comparisons with finds from other locations. This allows the jewellery to be set in contemporaneous context in terms of its functional, aesthetic and symbolic significance.
PrintDisplayed: 24/4/2019 12:24

Other applications