SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT and Hana SVOBODOVÁ. Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum. International Research in Geographical and Environmental Education. Taylor & Francis, 2021, vol. 30, No 2, p. 164-180. ISSN 1038-2046. doi:10.1080/10382046.2020.1789807.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum
Name in Czech Pojetí geografického vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech ČR
Authors SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT and Hana SVOBODOVÁ.
Edition International Research in Geographical and Environmental Education, Taylor & Francis, 2021, 1038-2046.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.1080/10382046.2020.1789807
UT WoS 000552092400001
Keywords (in Czech) Catlingova typologie, kurikulum, geografické vzdělávání, pojetí geografie, geografie pro základní školy, geografie pro střední školy
Keywords in English Catling’s typology; curriculum; geography education; perspectives on geography; primary geography; secondary geography
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D., učo 53924. Changed: 12/5/2021 18:18.
Abstract
The geography curriculum at primary and secondary schools in Czechia is undergoing a revision. This study aims to identify aspects of the current curriculum that may assist in the formulation of recommendations in the revised curriculum. We use a deductive content analysis approach based on Catling’s typology of perspectives on geography education. This typology follows in the tradition of geographical thought and describes, for example, the following categories: Globalist, Earthist, Interactionist, Placeist, and Environmentalist. The findings show inconsistencies and misalignment between the stipulated objectives of geography education and the attainment of targets in the analyzed documents. The Czech geography curriculum exhibits (a) frequent occurrences of the Globalist perspective at secondary-level schools, which emphasizes a simple and non-relational approach to teaching; (b) low congruence between the perspectives stipulated in the curriculum at individual school levels; and (c) low congruence between the perspectives stipulated in the objectives of geography education and in the expected outcomes for individual school levels. Our results attempt to provide implications for the implementation of a new national geography curriculum in Czechia.
Abstract (in Czech)
Cílem studie je identifikovat pojetí geografického vzdělávání ve stávajících kurikulárních dokumentech (RVP ZV a RVP G) a formulovat možná doporučení pro probíhající revize těchto dokumentů. S využitím Catlingovy typologie pojetí geografie a geografického vzdělávání jsme realizovali obsahovou analýzu kurikulárních dokumentů, respektive částí zaměřených na geografii (zeměpis). Tato typologie pracuje s pojetími, jako jsou např. Globalista, Earthista, Interactionista, Placeista a Environmentalista. Výsledky ukazují inkonzistenci a nevyrovnanost mezi stanovenými cíli (charakteristikou vzdělávací oblasti) a očekávanými výstupy geografického vzdělávání v analyzovaných dokumentech. Převažuje (a) vysoká frekvence Globalistního pojetí v RVP G, která zdůrazňuje výuku zaměřenou na schopnost orientovat se ve všem bez hlubšího pochopení souvislostí; (b) nízká kongruence pojetími mezi jednotlivými vzdělávacími stupni a (c) nízká kongruence mezi pojetími, která jsou obsažena v cílech a očekávaných výstupech geografického vzdělávání pro jednotlivé stupně vzdělávání. Výsledky poskytují implikace pro implementaci revidovaného geografického kurikula.
Links
GA18-08315S, research and development projectName: Pojetí geografie a geografického vzdělávání: pohled učitelů
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 9/12/2021 06:41