MURAS, Adam. Od pálení čarodějnic po svatého Jána: Komparace dvou festivit spojených s pálením výročních ohňů (From the Walpurgis Night to Saint John's eve: A Comparison of Two Festivities Associated with the Annual Bonfires Phenomenon). In Sociální funkce individuální a kolektivní paměti, 19. 11. 2020, Brno. 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od pálení čarodějnic po svatého Jána: Komparace dvou festivit spojených s pálením výročních ohňů
Name (in English) From the Walpurgis Night to Saint John's eve: A Comparison of Two Festivities Associated with the Annual Bonfires Phenomenon
Authors MURAS, Adam.
Edition Sociální funkce individuální a kolektivní paměti, 19. 11. 2020, Brno, 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50404 Antropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) svatojánské ohně; filipojakubské ohně; pálení čarodějnic; etnokartografie
Keywords in English Saint John's eve bonfires; Jacobi Philippi eve bonfires; Walpurgis Night; ethnocartography
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Changed: 14/4/2021 08:50.
Abstract
Předkládaný příspěvek si klade za cíl analýzu a vzájemné srovnání dvou festivit, pro které je typická tematika ohně jako prostředku obrody. Na jedné straně se tak zabývá filipojakubskými vatrami (též známými jako „pálení čarodějnic“, „Valpuržina noc“ aj.), na straně druhé pak ohni pálenými v předvečer svátku sv. Jana Křtitele. Na základe analýzy jejich historického vývoje a vlastních terénních výzkumů prezentuje rozdíly a podobnosti v jejich současné životnosti na území moravsko-slovenského pomezí. Představuje však také obecné zákonitosti, které tvoří širší kontext všech festivit spojených s pálením ohňů. Ve světle problematických okolností, které na jaře letošního roku poměrně výrazně zasáhly do možností konání společenských událostí, nabízí příspěvek také ukázky několika možných řešení, která zvolili organizátoři při organizaci letošních akcí konaných během filipojakubské noci.
Abstract (in English)
The presented paper aims at the analysis and mutual comparison of two festivals, for which the theme of fire as a means of revival is typical. On the one hand, he deals with the Philip-Jacob's wards (also known as the "burning of witches", "Walpurgis Night", etc.), on the other hand, the fires burned on the eve of the feast of St. John the Baptist. Based on the analysis of their historical development and their own field research, it presents the differences and similarities in their current life in the Moravian-Slovak border. However, it also presents general laws that form the broader context of all festivals associated with burning fires. In the light of problematic circumstances, which in the spring of this year significantly affected the possibilities of holding social events, the paper also offers examples of several possible solutions chosen by the organizers in organizing this year's events held during the night of the Philippines.
Links
MUNI/A/1093/2019, interní kód MUName: Sociální funkce kolektivní a individuální paměti (Acronym: Sociální funkce paměti)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 24/6/2024 09:06