KUNC, Josef, Martina JAŇUROVÁ, Aneta KRAJÍČKOVÁ, Petr TONEV and Václav TOUŠEK. (Geo)demografie nejen pro ekonomy ((Geo)demography not only for economists). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 149 pp. ISBN 978-80-210-9461-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name (Geo)demografie nejen pro ekonomy
Name (in English) (Geo)demography not only for economists
Authors KUNC, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martina JAŇUROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Aneta KRAJÍČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr TONEV (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Václav TOUŠEK (203 Czech Republic).
Edition 1. vydání. Brno, 149 pp. 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50402 Demography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-9461-1
Keywords (in Czech) demografie; populace; regionální analýza; prostor a čas; svět
Keywords in English demography; population; regional analysis; space and time; world
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., učo 18338. Changed: 22/11/2020 22:46.
Abstract
Publikace (Geo)demografie nejen pro ekonomy se zaměřuje na analýzu a výklad informací a dat o lidských populacích a lidské společnosti. Reflektuje nejen demografickou reprodukci a strukturální změny v prostoru a čase, ale i aktuální globální problémy jako jsou mezinárodní migrace a stárnutí populací. Je určena primárně k výuce předmětu Demografie, která probíhá v bakalářském studiu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Její uplatnění je ovšem možné nalézt i u dalších programů a oborů ekonomicky, společensky či přírodovědně zaměřených fakult, škol či institucí. Forma knihy je koncipována jako podoba vysokoškolského učebního textu, obsah kombinuje prvky demografické analýzy a regionální demografie s důrazem na studium populací, resp. obyvatel státních útvarů, regionů a makroregionů a interpretace jejich prostorových, ekonomických a sociokulturních podobností a rozdílů.
Abstract (in English)
The publication (Geo)demography not only for economists focuses on the analysis and interpretation of information and data on human populations and human society. It reflects not only demographic reproduction and structural changes in space and time, but also current global issues such as international migration and population aging. It is intended primarily for teaching the subject Demography, which takes place in a bachelor's degree at the Faculty of Economics and Administration of Masaryk University. However, its application can also be found in other programs and fields of economically, socially or science-oriented faculties, schools or institutions. The form of the book is designed as a form of university textbook, the content combines elements of demographic analysis and regional demography with an emphasis on the study of populations, respectively. inhabitants of state departments, regions and macro-regions and interpretation of their spatial, economic and socio-cultural similarities and differences.
Links
MUNI/FR/1148/2017, internal MU codeName: Modernizace a inovace výuky předmětu Demografie
Investor: Masaryk University, MU Development Fund
PrintDisplayed: 9/5/2021 15:02