JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petr NAJVAR, Libuše SAMKOVÁ, Lukáš ROKOS and Jan PETR. Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy (Video in Teacher Education: Approaches and Challenges). Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020, vol. 30, No 1, p. 5-31. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2020-1-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy
Name in Czech Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy
Name (in English) Video in Teacher Education: Approaches and Challenges
Authors JANÍK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Monika ČERNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr NAJVAR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Libuše SAMKOVÁ (203 Czech Republic), Lukáš ROKOS and Jan PETR.
Edition Pedagogická orientace, Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020, 1211-4669.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/20:00114915
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2020-1-5
Keywords (in Czech) video v učitelském vzdělávání; přípravné vzdělávání učitelů; profesní rozvoj; výuka
Keywords in English video in teacher education; initial teacher education; professional development; instruction
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 15/3/2021 18:08.
Abstract
Přehledová studie zpracovává aktuální domácí a zahraniční přístupy k využívání videa v učitelském vzdělávání. Poukazuje na kontinuitu vývoje, kdy se videozáznamy původně pořizované pro výzkumné účely v přibývající míře používají v přípravném a dalším vzdělávání učitelů. Přehledová studie je rozvržena do čtyř částí. V první části je pojednán kontext učitelského vzdělávání, v němž se videa používají, a je zde představeno devět vybraných přístupů, které jsou v odborné literatuře zdokumentovány. Ve druhé části jsou zodpovídány čtyři otázky, které si přehledová studie klade: (1) Jak je daný přístup začleněn do rámcové koncepce učitelského vzdělávání / podpory profesního rozvoje? (2) Jaké cíle/účely stojí v základu daného přístupu? (3) Jaké komponenty jsou součástí celku a jakou plní funkci? (4) Jaké konkrétní aktivity (uživatelů, popř. tutorů či tvůrců) jsou s videem v rámci přístupu realizovány a co se jimi má rozvíjet? Ve třetí části přehledové studie jsou diskutovány výzvy, které se v dané oblasti objevují, jakkoliv ještě mnohdy nejsou reflektovány v související odborné literatuře. Jedná se o možnosti využití virtuální reality a 360o videí a o možnostech simulované a inscenované výuky jako alternativě videozáznamů – to vše v etických souvislostech využívání videa v učitelském vzdělávání. Čtvrtá část přehledové studie je výhledem, který se pokouší odpovědět na otázku, zda lze formulovat určitá měkká doporučení (guidelines), která by mohla vést vývoj v této oblasti.Přehledová studie zpracovává aktuální domácí a zahraniční přístupy k využívání videa v učitelském vzdělávání. Poukazuje na kontinuitu vývoje, kdy se videozáznamy původně pořizované pro výzkumné účely v přibývající míře používají v přípravném a dalším vzdělávání učitelů. Přehledová studie je rozvržena do čtyřčástí. V prvníčásti je pojednánkontext učitelského vzdělávání, v němžse videa používají, a je zde představeno devět vybranýchpřístupů, kteréjsou v odbornéliteratuře zdokumentovány. Ve druhéčásti jsou zodpovídányčtyři otázky, kterési přehledovástudie klade: (1) Jak je danýpřístup začleněn do rámcovékoncepce učitelského vzdělávání / podpory profesního rozvoje? (2) Jaké cíle/účely stojí v základu daného přístupu? (3) Jaké komponenty jsou součástí celku a jakou plní funkci? (4) Jaké konkrétní aktivity (uživatelů, popř. tutorů či tvůrců) jsou s videem v rámci přístupu realizovány a co se jimi má rozvíjet? Vetřetíčásti přehledovéstudie jsou diskutovány výzvy, kterése v danéoblasti objevují, jakkoliv ještěmnohdy nejsou reflektovány v souvisejícíodbornéliteratuře. Jednáse o možnosti využitívirtuálníreality a 360o videí a o možnostech simulované a inscenované výuky jako alternativě videozáznamů – to vše v etických souvislostech využívání videa v učitelském vzdělávání. Čtvrtá část přehledové studie je výhledem, který se pokouší odpovědět na otázku, zda lze formulovat určitá měkká doporučení (guidelines), která by mohla vést vývoj v této oblasti.
Abstract (in English)
This study surveys current national and international approaches to the use of video in teacher education. It depicts the continuity of the development showing that the video recordings, which were originally created for research purposes, have gradually been implemented in initial and in-service teacher education to a more considerable extent. The survey is divided into four parts. The first part discusses the context of teacher education, in which video is used, and introduces ten approaches that are documented in the relevant literature. The second part offers answers to the following four questions: (1) In what way is a particular approach integrated in the conception of teacher education / professional development support? (2) What aims / purposes are found in the rationale of individual approaches? (3) What components constitute a whole and how do they function? (4) What specific activities (those of users´, tutors´ or designers´) are implemented within the framework of a particular approach and what are they intended to develop? The third part of the study offers a discussion of the challenges, which have emerged in the field; however, they have not been reflected in the relevant literature yet. It mainly concerns the implementation of virtual reality and 360-degree video, the potential of on-line simulations, vignettes, and concept cartoons representing alternatives to video, and ethical issues related to the use of video in teacher education, etc. The fourth part of the study attempts to answer the question whether it is possible to formulate certain guidelines that might direct the development in this field.
Links
TL02000368, research and development projectName: Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice
Investor: Technology Agency of the Czech Republic, ÉTA
PrintDisplayed: 29/7/2021 10:39