ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. (Pedagogical Training Practice). Brno: MSD s.r.o., 2005, 128 pp. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedagogická praxe.
Name (in English) Pedagogical Training Practice
Authors ŠIMONÍK, Oldřich (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, 128 pp. Empirické studie, svazek 1, 2005.
Publisher MSD s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/05:00012404
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-86633-30-6
Keywords in English Pedagogical Training Practice; undergraduate teacher training
Tags Pedagogical Training Practice, undergraduate teacher training
Changed by Changed by: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., učo 106. Changed: 29/5/2009 13:46.
Abstract
Pregraduální pedagogická praxe studentů učitelství. Orientační šetření směřovalo do dvou oblastí: 1. Nepovinné pedagogické aktivity studentů před nástupem na fakultu a v průběhu studia na fakultě: forma, rozsah a zaměření těchto aktivit. 2. Povinná pedagogická praxe v průběhu studia: příprava studentů na pedagogickou praxi, reakce cvičných učitelů základních škol, fakultních učitelů (oborových didaktiků) a ostatních praktikujících studentů na některé vybrané činnosti studenta v průběhu praxe: stanovení adekvátních cíl vyu.h., navázání kontaktu, komunikace a jednání s žáky, vhodná motivace žáků,stanovení (výběr) učiva hodiny, aktivita - pasivita žáků, práce s učebnicí, prac. sešitem aj. použité vyuč. metody a prostředky, správné časové rozvržení hodiny řízení vyučovací hodiny zkoušení a hodnocení žáků individuální přístup k žákům využívání vých. momentů ve výuce řešení kázeňských problémů Pedagogické praxe v učitelských studijních programech mají ve srovnání s praxemi v jiných vysokoškolských studijních programech mnohem významnější roli.
Abstract (in English)
The study consists of two basic parts a theoretical part and research. The theoretical part entitled Pedagogical Training Practice in the Context of the Undergraduate Teacher Education embraces an outline of the im-plementation of undergraduate teacher training in the Czech Republic, characterizes undergraduate teacher education as one of the phases in the life-long professional development of teachers, deals with the issues of the relationship between theory and practice and with the role of pedagogical training in the preparation of future teachers. The research puts forward the results of a research project carried out in 2003 and 2004 and brings data about the so-called optional and compul-sory student teaching practice. The research is oriented particularly to determining and verifying the reactions of the faculty, basic school teachers and students-classmates to the following activities: defining adequate aims and objectives of lessons establishing of rapport and communication dealing with pupils appropriate motivation of pupils specifying (selecting) lesson content activity passivity of pupils working with textbooks, workbooks, etc. employed learning methods and means appropriate lesson timing lesson management assessment and evaluation of pupils individual approach to pupils exploitation of educational moments in teaching solving disciplinary problems The research results confirmed that basic school mentors exert signifi-cant impact on shaping the didactic skills of the future teachers.
Links
GA406/03/1349, research and development projectName: Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole
Investor: Czech Science Foundation, Interventions into the proces of pedagogical skills development in student teaching at training school
PrintDisplayed: 15/6/2024 13:01