HORÁKOVÁ, Markéta. Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce. (Low-qualified on the labour market). In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 122-140, 19 pp. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce.
Name (in English) Low-qualified on the labour market
Authors HORÁKOVÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. p. 122-140, 19 pp. FSS MU, 2005.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/05:00014580
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-210-3867-5
Keywords in English labour market
Tags labour market
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., učo 41048. Changed: 31/3/2010 14:33.
Abstract
Studie se pokouší objasnit pozici osob s nízkou kvalifikací, resp. nízkým lidským kapitálem na pracovním trhu v ČR i v kontextu zemí Evropské unie. Poukazuje na souvislosti mezi charakteristikami a chováním samotných nízkokvalifikovaných (malá adaptabilita a flexibilita, nedostatečné dovednosti a znalosti neodpovídající požadavkům současné tzv. znalostní společnosti, nízká motivace k participaci na pracovním trhu) a požadavky zaměstnavatelů na pracovní sílu (selekce výhodnějších a méně nákladných uchazečů při najímání i výcviku pracovní síly). Studie se rovněž snaží ukázat možné implikace této problematiky pro politiku pracovního trhu a šířeji pro veřejnou politiku a zdůrazňuje význam dlouhodobého posilování lidského kapitálu všech účastníků trhu práce, zejména pak osob s nízkým vzděláním, v jeho preventivní i kurativní rovině.
Abstract (in English)
In the presented paper we try to explain the labor market position of low-skilled people in the Czech Republic in comparison to the EU states. We point out the interconnection between low-skilled characteristics and their behavior (low adaptability and flexibility, insufficient knowledge and skills not corresponding to the contemporary knowledge-societies requests, low motivation in labor market participation) and employer labor force requirements (selection of more favorable and low expensive applicants during hiring and additional training process). This study also shows on labor market policy and public policy influence of this problem and emphasizes importance of long-term human capital reinforcing of all labor market participants (especially low-educated applicants).
Links
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 1/12/2020 07:25