MIKELOVÁ, Radka, Libuše TRNKOVÁ, Jan HRADECKÝ, Vojtěch ADAM, Zbyněk PROKOP, Jiří DAMBORSKÝ and René KIZEK. Elektrochemické stanovení chloridů na uhlíkových elektrodách (Electrochemical determination of chlorides on surfaces of carbon electrodes). In Sborník příspěvků VI. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita. p. 70-71, 125 pp. ISBN 80-210-3943-4. 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Elektrochemické stanovení chloridů na uhlíkových elektrodách
Name in Czech Elektrochemické stanovení chloridů na uhlíkových elektrodách
Name (in English) Electrochemical determination of chlorides on surfaces of carbon electrodes
Authors MIKELOVÁ, Radka (203 Czech Republic, belonging to the institution), Libuše TRNKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan HRADECKÝ (203 Czech Republic), Vojtěch ADAM (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zbyněk PROKOP (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří DAMBORSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and René KIZEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Sborník příspěvků VI. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, p. 70-71, 125 pp. 2006.
Publisher Masarykova universita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10405 Electrochemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/06:00015599
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-210-3943-4
Keywords in English Electrochemical determination; chlorides; carbon electrodes
Tags carbon electrodes, chlorides, Electrochemical determination
Changed by Changed by: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr., učo 1441. Changed: 29/4/2011 10:14.
Abstract
ÚVOD K analýze chloridů jsou využívány metody titrační, fotometrické, coulometrické případně jsou chloridy detekovány pomocí iontověselektivních elektrod. Základní titrační stanovení je založeno na tvorbě rozpustného chloridu rtuťnatého v kyselém prostředí. Bod ekvivalence se detekuje difenylkarbazonem, který tvoří s ionty rtuti fialově zbarvený komplex. Fotometrické stanovení je založeno na reakci chloridů s nedisociovaným thiokyanatanem rtuťnatým, kdy vzniká chlorid rtuťnatý. Uvolněné thiokyanatanové ionty reagují s železitými kationty za vzniku červeně zbarveného thiokyanatanu železitého. Vzniklý barevný produkt se detekuje fotometricky při vlnové délce kolem 500 nm. Při této metodě je pozorována značná nelinearita, která je částečně odstraněna přídavkem dusičnanu rtuťnatého. Coulometrické stanovení je založeno na generaci stříbrných iontů ze stříbrné anody konstantní rychlostí. Ionty stříbra reagují s chloridy za vzniku nerozpustné sraženiny. Při dosažení bodu ekvivalence se generace iontů stříbra zastaví. Z důvodu generace stříbrných iontů, který je konstantní, tak je obsah chloridů přímo úměrný času, který se měří. Měření probíhá ve směsi většinou silných kyselin, které zlepšují elektrickou vodivost, a povrchově aktivních látek (želatina), které zlepšují reprodukovatelnost analýzy. Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, je použití klasických metod pro detekci chloridů ve velmi nízkých koncentracích prakticky nepoužitelné (vysoké limity detekce). Elektrochemické metody představují možný nástroj pro rychlou, snadnou a miniaturizovatelnou detekci. V naší práci jsme se zabývali elektrochemickou detekcí chloridů pomocí pevných uhlíkových elektrod. VÝSLEDKY Pro naši analýzu chloridů bylo využito SWV techniky v prostředí acetátového pufru pH 5,0. Nejdříve jsme porovnali voltamogram čisté uhlíkové pastové elektrody a elektrody modifikované stříbrnými ionty. Porovnali jsme získané signály na klasické uhlíkové pastové elektrodě a námi modifikované uhlíkové pastové elektrodě. Na záznamu změřeném na klasické uhlíkové pastové elektrodě byly píky nevýrazné. Na elektrodě modifikované stříbrnými ionty je velmi dobře pozorovatelný signál při potenciálu kolem +0,13 V. V našich prvotních experimentech bylo využito předpokladu, že stříbrné ionty reagují s chloridy za vzniku málo rozpustné sloučeniny chloridu stříbrného. Nejdříve jsme použili pastovou uhlíkovou elektrodu (nemodifikovanou) pro detekci chloridů. Zjistili jsme, že nejsou pozorovány žádné výrazné změny související s rostoucí koncentrací chloridů. Zatímco, při použití stříbrnými ionty modifikované elektrodě byla získána koncentrační závislost chloridových iontů. Je pravděpodobné, že v samotném základním elektrolytu jsou přítomny chloridové anionty, vytvářející signál při potenciálu kolem -0,38 V. Po přídavku chloridů (NaCl) došlo k postupnému vzestupu signálu. Při dalších přídavcích jsme pozorovali maximum výšky chloridů u koncentrace 200 ľM, při dalších přídavcích se již výška píku měnila velmi pozvolna. ZÁVĚR V naší práci jsme navrhli techniku pro detekci chloridových iontů, které je citlivou a levnou alternativou k technikám, které se pro detekci této látky běžně používají.
Abstract (in English)
Pretezentation on conference VI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků named" Electrochemical determination of chlorides on surfaces of carbon electrodes.
Links
GP525/04/P132, research and development projectName: Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy
MSM0021622412, plan (intention)Name: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Acronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Interactions among the chemicals, environment and biological systems and their consequences on the global, regional and local scales (INCHEMBIOL)
PrintDisplayed: 14/4/2024 00:34