STAFFA, Robert, Jindrich LEYPOLD, Zdenek GREGOR, Martin DVORAK and Jiri JERABEK. Pedal bypass surgery on arteriographically invisible foot arteries detected by doppler-ultrasound. International Angiology. Italy: Edizioni Minerva Medica, 2006, vol. 25, 2 (S 1), p. 163-164. ISSN 0392-9590.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedal bypass surgery on arteriographically invisible foot arteries detected by doppler-ultrasound
Name in Czech Pedální bypass na arteriograficky nezobrazené pedální tepny detekované dopplerometricky
Authors STAFFA, Robert (203 Czech Republic, guarantor), Jindrich LEYPOLD (203 Czech Republic), Zdenek GREGOR (203 Czech Republic), Martin DVORAK (203 Czech Republic) and Jiri JERABEK (203 Czech Republic).
Edition International Angiology, Italy, Edizioni Minerva Medica, 2006, 0392-9590.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.678
RIV identification code RIV/00216224:14110/06:00016970
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Vascular surgical procedures; Pedal bypass; Peripheral arterial disease; Angiography; Ultrasonography; Duplex
Tags Angiography, duplex, Pedal bypass, Peripheral arterial disease, Ultrasonography, Vascular surgical procedures
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., učo 226. Changed: 15/7/2007 16:49.
Abstract
Aim. Pedal runoff vessels are not always visible on preoperative arteriograms. In this study the long-term patency of pedal grafts was evaluated in relation to whether, preoperatively, the pedal arteries were visualized by angiography or not and were only detected by Doppler-ultrasound. Methods. In 2000-2005, 81 pedal bypass grafts were performed in patients with chronic critical lower-limb ischemia, of which 54 (66.7 %) had diabetes. Tissue loss was recorded in 68 (84.0 %) limbs and rest pain in 13 (16.0 %) limbs. In 24 limbs (29.6 %) bypass grafts were implanted on the pedal arteries that had not been visualized by preoperative angiography, but had been detected only by Doppler-ultrasound. The patients were followed up according to a standard graft surveillance program including clinical and color Doppler-ultrasound examination at 1 and 2 months postoperatively, and then once every 6 months. Results. During the follow-up (median 17 months; range, 3 to 69 months), 18 grafts (22.2 %) failed. Seven limbs had to be treated by early thrombectomy, which resulted in long-term graft patency and limb salvage. The early post-operative mortality rate was 2.5 %. Cumulative primary and secondary graft patency rates and limb-salvage rates were 70.2 %, 80.2 % and 82.4 %, respectively. No significant difference in the risk of graft occlusion was found between the patients with visible and those with invisible pedal arteries on preoperative arteriograms (Fishers exact test). Conclusion. Pedal bypass grafting is a safe method with good long-term outcomes. Doppler sonography is a reliable modality for detection of pedal arteries invisible on arteriograms and it helps reduce the number of patients with non-operable arterial occlusion disease by about 25 %.
Abstract (in Czech)
Úvod. Pedální výtokové tepny se někdy nezobrazí na předoperační angiografii. Tato studie hodnotí dlouhodobou průchodnost pedálních graftů v závislosti na tom, zda předoperačně pedální tepny byly angiografií vizualizovány nebo se na angiografii nezobrazily a byly pouze detekovány dopplerometricky. Metodika. V letech 2000-2005 jsme implantovali 81 pedálních bypassů u pacientů s chronickou kritickou ischémií, z nichž 54 (66.7 %) trpělo diabetem. Gangréna nebo defekt byl pozorován u 68 (84.0 %) končetin, klidovými bolestmi trpělo 13 (16.0 %) pacientů. U 24 končetin (29.6 %) byl bypass implantován na pedální tepny, které nebyly vizualizovány předoperační angiografií a byly pouze detekovány duplexní ultrasonografií. Pooperačně byli pacienti sledováni podle standardního programu, který zahrnoval klinické vyšetření pacienta a duplexní ultrasonografii graftu 1 a 2 měsíce po operaci a dále každých 6 měsíců. Výsledky. Během sledování souboru (medián 17 měsíců; rozmezí 369 měsíců), 18 graftů (22.2 %) selhalo. 7 končetin bylo zachráněno včasnou trombektomií, která vedla k obnovení dlouhodobé průchodnosti bypassů. Perioperační mortalita byla 2.5 %. Kumulativní pravděpodobnost primární a sekundární průchodnosti štěpů a kumulativní pravděpodobnost záchrany končetiny byla 70.2 %, 80.2 % a 82.4 %. Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v riziku uzávěru bypassů u pacientů se zobrazenými a nezobrazenými výtokovými pedálními tepnami na předoperační angiografii (Fisher exact test). Závěr. Pedální bypass je šetrná metoda s velmi dobrými dlouhodobými výsledky. Duplexní ultrasonografie je plnohodnotnou modalitou pro detekci potenciálních pedálních tepen nezobrazených angiograficky a může redukovat počet pacientů s inoperabilní uzávěrovou chorobou tepen dolních končetin až o 25 %.
Links
MSM 141100004, plan (intention)Name: Časná diagnostika kardiovaskulárních chorob
PrintDisplayed: 16/6/2024 04:58