URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo (Systems of Social Control and Law). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 191 pp. Právo, studie, 316.4.05-026.17. ISBN 80-86898-94-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Systémy sociální kontroly a právo
Name (in English) Systems of Social Control and Law
Authors URBANOVÁ, Martina (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Plzeň, 191 pp. Právo, studie, 316.4.05-026.17, 2006.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/06:00031666
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-86898-94-6
Keywords in English Social control-social control and law-sociology of law-concept of social control-social process-socialisation-legal socialisation-systems of social control-extensive social control-Benthams panopticon-Synopticon-medicalization-new technologies
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 2/4/2010 16:02.
Abstract
Monografie se zabývá systémy sociální kontroly, zejména pak právem jako speciálním nástrojem sociální kontroly. Univerzálním prostředkem sociální kontroly je socializace, jejíž částí je i právní socializace, pomocí které si lidé osvojují právní normy.Celá tématika sociální kontroly odráží vztah jedince a společnosti, míru respektu k danému řádu a straně jedné, a míru moci, vynutitelnosti norem chování, na straně druhé. Systémy sociální kontroly slouží ke kontrole chování členů společnosti a sociálních skupin. Právo je pouze jedním ze systémů sociální kontroly, používaným zejména tehdy, když jiné formy selhávají. Tváří v tvář růstu zločinnosti, terorismu a násilí ve světě, ztráty důvěry v sebe i okolí, omezování kvality života, se stále častěji mluví o zintenzivnění kontroly.V současnosti můžeme vidět růst profesionalizace sociální kontroly, medikalizaci a kontrolu pomocí nových technologií.
Abstract (in English)
The Monograph deals with systems of social control oriented at theories in which law is understood to be a specialised tool of social control. A universal means of social control is understood to be socialisation, in the area of law then legal socialisation, which is linked to the establishment of legal consciousness. The whole area of social control can be seen as a relation between an individual and society, the extent of the respect towards a given social order on one side and the extent of power, the enforcement of norms of behaviour, on the other side. Systems of social control are a way, which society uses to influence the behaviour of members of society, or a given social group. Law is only one of possible systems of social control, used in particular when other forms are inefficient or inaccessible. Facing the increase of crime, terrorism and violence in the world, feared loss of trust and limitations to the quality of life, discussions are being held about the need to intensify control. We can see a growing rise of professionalism to be one of the described features of alienation of social control of a human, a return to a medicalization and mainly a big growth of new technologies that are used for observing people.
PrintDisplayed: 18/7/2024 22:24